عمران فرودگاه خارطوم

نام شهر: خارطوم
مشاهده روی نقشه