فرودگاه بین المللی شاه خالد

نام شهر: ریاض
مشاهده روی نقشه

King Abdulaziz Ab

نام شهر: ظهران
مشاهده روی نقشه

Dawadmi Domestic Airport

نام شهر: Dawadmi
مشاهده روی نقشه

فرودگاه بین المللی شاه عبدالعزیز

نام شهر: جده
مشاهده روی نقشه