Porto

نام شهر: پورتو
مشاهده روی نقشه

Faro

نام شهر: فارو
مشاهده روی نقشه

Lisboa

نام شهر: لیسبون
مشاهده روی نقشه