فرودگاه بین المللی طرابلس

نام شهر: طرابلس
مشاهده روی نقشه