رفیق حریری در فرودگاه بین المللی

نام شهر: بیروت
مشاهده روی نقشه