Sofia

نام شهر: صوفیه
مشاهده روی نقشه

Varna

نام شهر: وارنا
مشاهده روی نقشه