خلاصه پروازها
تعداد کل: 87
بدون توقف: 0
یک توقف: 26
دو توقف و بیشتر: 82
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Seattle Tacoma Intl SEA, سیاتل، واشنگتن, ایالات متحده آمریکا

رفت 1395/07/05 26 September 2016 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1395/07/12 03 October 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
LH
لوفت هانزا
IKAFRASEA
02:10
12:05
20:25
SEAFRAIKA
14:00
00:10 (Oct 05)
23:40
4,545,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH490
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 744
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAFRASEA
02:10
12:05
20:25
SEAIADVIEIKA
07:58
15:35 (Oct 04)
21:07
4,547,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH490
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 744
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی اتریش
OS7908
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   07:58

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 739
هواپیمایی اتریش
OS94
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:20

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 319

Multi
IKAFRASEA
02:10
12:05
20:25
SEAORDVIEIKA
06:35
15:35 (Oct 04)
22:30
4,547,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH490
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 744
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی اتریش
OS7704
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   06:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:36
کلاس: Economy
هواپیما: 739
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:30

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRASEA
02:10
12:05
20:25
SEAORDFRAIKA
14:01
00:10 (Oct 05)
23:39
4,561,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH490
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 744
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH7507
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   14:01

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:52
کلاس: Economy
هواپیما: 753
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:30

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:45 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRASEA
02:10
12:05
20:25
SEAYVRFRAIKA
11:50
00:10 (Oct 05)
25:50
4,648,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH490
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 744
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH6639
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   11:50

به: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: DH4
لوفت هانزا
LH493
از: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   16:20

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADSEA
02:10
18:26
26:46
SEAFRAIKA
14:00
00:10 (Oct 05)
23:40
4,683,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH416
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   13:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7486
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:50

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   18:26
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIEORDSEA
02:55
18:38
26:13
SEAFRAIKA
14:00
00:10 (Oct 05)
23:40
4,945,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS65
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
هواپیمایی اتریش
OS7703
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   18:38
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADXBSEA
03:55
12:55
16:30
SEAJFKDXBIKA
22:05
19:55 (Oct 05)
19:52
4,952,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK229
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   09:35

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, October 3, 2016
JetBlue Airways
B6264
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   22:05

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   06:17 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK204
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   11:20

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:50 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDSEA
02:10
18:38
26:58
SEAFRAIKA
14:00
00:10 (Oct 05)
23:40
4,959,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH7504
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   18:38
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLAXSEA
03:55
19:02
25:37
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,057,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK215
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی امارات
EK3054
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   19:02
کلاس: Economy
هواپیما: 737
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLAXSEA
10:40
01:55 (Sep 27)
25:45
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,057,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK972
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:40

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK217
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   15:00

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی امارات
EK3032
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   23:20

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   01:55 (Sep 27)
کلاس: Economy
هواپیما: 737
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLAXSEA
03:55
20:05
26:40
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,057,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK215
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی امارات
EK3052
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:25

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   20:05
کلاس: Economy
هواپیما: 737
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBSEA
03:55
12:55
16:30
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,091,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK229
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   09:35

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBSEA
21:20
06:55 (Sep 27)
20:05
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,091,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:15 (Sep 27)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی امارات
EK227
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:20

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBSEA
19:10
06:55 (Sep 27)
22:15
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,091,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:10

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 773
هواپیمایی امارات
EK227
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:20

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBSEA
21:20
12:55 (Sep 27)
26:05
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,091,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:15 (Sep 27)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی امارات
EK229
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   09:35

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBBOSSEA
03:55
19:50
26:25
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,126,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK237
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:40

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK6019
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   16:34

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   19:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBJFKSEA
03:55
22:24
28:59
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,126,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK201
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:30

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی امارات
EK6147
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:10

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   22:24
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBIAHSEA
03:55
20:35
27:10
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,126,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK211
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:25

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK3084
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   20:35
کلاس: Economy
هواپیما: 737
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
LH
لوفت هانزا
IKAFRAYVRSEA
02:10
18:24
26:44
SEAFRAIKA
14:00
00:10 (Oct 05)
23:40
5,131,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH492
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:30

به: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH6776
از: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   17:30

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   18:24
کلاس: Economy
هواپیما: DH4
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRASEA
02:10
12:05
20:25
SEAIADFRAIKA
12:55
00:10 (Oct 05)
24:45
5,146,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH490
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 744
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH7487
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:55

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   20:59
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:10 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIEIADSEA
02:55
18:26
26:01
SEAFRAIKA
14:00
00:10 (Oct 05)
23:40
5,151,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS93
از: وین, Schwechat, Vienna   10:05

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS7907
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:50

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   18:26
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDSEA
02:10
18:38
26:58
SEAFRAIKA
14:00
00:10 (Oct 05)
23:40
5,165,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:35
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7504
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   18:38
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBBOSSEA
03:55
22:09
28:44
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
5,281,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK237
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:40

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK3023
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   18:55

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   22:09
کلاس: Economy
هواپیما: 737
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBSFOSEA
03:55
18:00
24:35
SEADXBIKA
17:35
02:30 (Oct 05)
22:25
7,065,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK225
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   09:10

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی امارات
EK3246
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 737
بازگشت Monday, October 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:55 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKAVIEFRASEA
02:55
12:05
16:15
SEAFRAIKA
14:00
00:10 (Oct 05)
13:95
7,670,000 تومان
رفت Monday, September 26, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH490
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 744
بازگشت Monday, October 3, 2016
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Oct 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است