خلاصه پروازها
تعداد کل: 72
بدون توقف: 0
یک توقف: 20
دو توقف و بیشتر: 67
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Seattle Tacoma Intl SEA, سیاتل، واشنگتن, ایالات متحده آمریکا

رفت 1393/03/04 25 May 2014 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1393/03/11 01 June 2014 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل

Multi
IKADXBLAXSEA
05:05
19:38
20:58
SEADXBIKA
17:45
10:25 (Jun 03)
16:25
5,697,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK215
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی آلاسکا
AS479
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   19:38
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:45

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   19:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK971
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKADXBSFOSEA
05:05
21:20
19:05
SEADXBIKA
17:45
10:25 (Jun 03)
16:25
5,979,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK225
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی آلاسکا
AS317
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:25

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 734
بازگشت Sunday, June 1, 2014
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:45

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   19:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK971
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKADXBLAXSEA
05:05
19:38
20:58
SEADXBIKA
17:45
03:35 (Jun 03)
16:25
6,024,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK215
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی آلاسکا
AS479
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   19:38
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:45

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   19:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35
کلاس: Economy
هواپیما: 332
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBSEA
05:05
12:55
16:30
SEADXBIKA
17:45
10:25 (Jun 03)
16:25
6,158,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK229
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   09:25

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Sunday, June 1, 2014
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:45

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   19:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK971
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBSEA
11:40
12:55 (May 26)
16:30
SEADXBIKA
17:45
10:25 (Jun 03)
16:25
6,164,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
هواپیمایی امارات
EK972
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:40

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK229
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   09:25

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Sunday, June 1, 2014
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:45

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   19:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK971
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKADXBSFOSEA
05:05
21:20
19:05
SEADXBIKA
17:45
03:35 (Jun 03)
16:25
6,305,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK225
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی آلاسکا
AS317
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:25

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 734
بازگشت Sunday, June 1, 2014
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:45

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   19:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35
کلاس: Economy
هواپیما: 332
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBSEA
05:05
12:55
16:30
SEADXBIKA
17:45
03:35 (Jun 03)
16:25
6,543,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK229
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   09:25

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Sunday, June 1, 2014
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:45

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   19:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35
کلاس: Economy
هواپیما: 332
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBSEA
11:40
12:55 (May 26)
16:30
SEADXBIKA
17:45
03:35 (Jun 03)
16:25
6,549,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
هواپیمایی امارات
EK972
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:40

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK229
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   09:25

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Sunday, June 1, 2014
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:45

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   19:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKADXBLAXSEA
05:05
21:12
20:52
SEADXBIKA
17:45
03:35 (Jun 03)
16:25
7,766,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK215
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی آلاسکا
AS447
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   18:40

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   21:12
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
هواپیمایی امارات
EK230
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   17:45

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   19:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35
کلاس: Economy
هواپیما: 332
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADSEA
03:05
19:55
19:28
SEAFRAIKA
13:35
01:10 (Jun 03)
24:05
8,751,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH416
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH9060
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:07

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   19:55
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   13:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDSEA
03:05
20:22
28:47
SEAFRAIKA
13:35
01:10 (Jun 03)
24:05
9,825,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:35
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9296
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   20:22
کلاس: Economy
هواپیما: 752
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   13:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDSEA
03:05
20:22
28:47
SEAFRAIKA
13:35
01:10 (Jun 03)
24:05
9,825,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9296
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   20:22
کلاس: Economy
هواپیما: 752
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   13:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAYVRSEA
03:05
18:45
27:10
SEAFRAIKA
13:35
01:10 (Jun 03)
24:05
10,286,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH492
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:25

به: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH6776
از: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   17:55

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   18:45
کلاس: Economy
هواپیما: DH3
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   13:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAYVRSEA
03:05
18:45
27:10
SEAFRAIKA
13:35
01:10 (Jun 03)
24:05
10,286,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
ایرکانادا
AC9101
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:25

به: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 744
ایرکانادا
AC8099
از: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   17:55

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   18:45
کلاس: Economy
هواپیما: DH3
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   13:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADSEA
03:05
19:55
28:20
SEAFRAIKA
13:35
01:10 (Jun 03)
24:05
10,313,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9050
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:20

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9060
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:07

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   19:55
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   13:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDSEA
03:05
20:22
28:47
SEAFRAIKA
13:35
01:10 (Jun 03)
24:05
10,313,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9296
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   20:22
کلاس: Economy
هواپیما: 752
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   13:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASEA
03:05
11:40
20:05
SEAYVRFRAIKA
12:30
01:10 (Jun 03)
25:10
10,540,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH490
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:15

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   11:40
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH6639
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:30

به: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   13:18
کلاس: Economy
هواپیما: DH3
لوفت هانزا
LH493
از: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRASEA
03:05
11:40
20:05
SEAYVRFRAIKA
12:30
01:10 (Jun 03)
25:10
10,540,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH490
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:15

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   11:40
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Sunday, June 1, 2014
ایرکانادا
AC8122
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   12:30

به: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   13:18
کلاس: Economy
هواپیما: DH3
ایرکانادا
AC9100
از: ونکوور ، بریتیش کلمبیا, Vancouver Intl, Vancouver, BC   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOSEA
03:05
00:45 (May 26)
19:20
SEAFRAIKA
13:35
01:10 (Jun 03)
24:05
11,408,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9072
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   22:38

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   00:45 (May 26)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   13:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASEA
03:05
11:40
20:05
SEAFRAIKA
13:35
01:10 (Jun 03)
24:05
11,419,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH490
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:15

به: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   11:40
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH491
از: سیاتل، واشنگتن, Seattle Tacoma Intl, Seattle, WA   13:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346