خلاصه پروازها
تعداد کل: 808
بدون توقف: 0
یک توقف: 667
دو توقف و بیشتر: 425
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکداماز Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Larnaca LCA, لارناکا, قبرس

رفت 1396/05/06 28 July 2017 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1396/05/13 04 August 2017 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
20:10
17:05
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1918
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:20

به: ECN   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
21:35
18:30
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1914
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:45

به: ECN   21:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNSAWIKA
06:05
03:35 (Aug 05)
20:00
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1911
از: ECN   06:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
01:40 (Jul 29)
22:35
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:05

به: ECN   01:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
20:10
17:05
ECNSAWIKA
06:05
03:35 (Aug 05)
20:00
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1918
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:20

به: ECN   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1911
از: ECN   06:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
21:35
18:30
ECNSAWIKA
06:05
03:35 (Aug 05)
20:00
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1914
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:45

به: ECN   21:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1911
از: ECN   06:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
01:40 (Jul 29)
22:35
ECNSAWIKA
06:05
03:35 (Aug 05)
20:00
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:05

به: ECN   01:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1911
از: ECN   06:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNSAWIKA
23:50
03:35 (Aug 06)
26:15
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1921
از: ECN   23:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   01:20 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNSAWIKA
22:00
03:35 (Aug 06)
28:05
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1915
از: ECN   22:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
20:10
17:05
ECNSAWIKA
23:50
03:35 (Aug 06)
26:15
1,104,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1918
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:20

به: ECN   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1921
از: ECN   23:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   01:20 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
13:05
10:00
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,165,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2006
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:10

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1873
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   12:05

به: ECN   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
13:05
10:00
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,165,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2008
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1873
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   12:05

به: ECN   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADAECN
04:35
14:00
10:55
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,165,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2082
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:55

به: آدانا, Adana, Adana   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1852
از: آدانا, Adana, Adana   13:10

به: ECN   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWHTYECN
04:35
17:05
14:00
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,165,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2130
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:25

به: HTY   11:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1903
از: HTY   16:05

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
17:30
14:25
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,165,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2006
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:10

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1876
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   16:30

به: ECN   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
17:30
14:25
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,165,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2008
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1876
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   16:30

به: ECN   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
17:30
14:25
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,165,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2010
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:50

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   11:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1876
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   16:30

به: ECN   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
17:30
14:25
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,165,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2014
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:10

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1876
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   16:30

به: ECN   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
10:10
7:05
ECNSAWIKA
14:05
03:35 (Aug 05)
12:00
1,173,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1912
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1919
از: ECN   14:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNSAWIKA
18:20
03:35 (Aug 05)
7:45
1,173,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1931
از: ECN   18:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PS
شرکت هواپیمایی اوکراین
IKAKBPLCA
05:15
13:05
6:65
LCAKBPIKA
05:10
01:25 (Aug 05)
7:05
1,196,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS752
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   08:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS341
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 73J
بازگشت Friday, August 4, 2017
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS344
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:10

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   08:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS751
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   20:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:25 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNHTYSAWIKA
14:40
03:35 (Aug 05)
11:25
1,197,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1902
از: ECN   14:40

به: HTY   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2133
از: HTY   18:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 05)
14:05
1,200,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1853
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2089
از: آدانا, Adana, Adana   15:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 05)
14:05
1,200,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1853
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2093
از: آدانا, Adana, Adana   18:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 05)
14:05
1,200,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1853
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2095
از: آدانا, Adana, Adana   20:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNESBSAWIKA
17:30
03:35 (Aug 05)
8:35
1,206,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1882
از: ECN   17:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2671
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNESBSAWIKA
12:45
03:35 (Aug 05)
13:20
1,206,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1884
از: ECN   12:45

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2667
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   16:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
17:40
14:35
ECNESBSAWIKA
12:45
03:35 (Aug 05)
13:20
1,206,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1920
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:05

به: ECN   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1884
از: ECN   12:45

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2671
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
13:05
10:00
ECNSAWIKA
18:20
03:35 (Aug 05)
7:45
1,233,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2006
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:10

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1873
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   12:05

به: ECN   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1931
از: ECN   18:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
13:05
10:00
ECNSAWIKA
18:20
03:35 (Aug 05)
7:45
1,233,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2008
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1873
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   12:05

به: ECN   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1931
از: ECN   18:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADAECN
04:35
14:00
10:55
ECNSAWIKA
18:20
03:35 (Aug 05)
7:45
1,233,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2082
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:55

به: آدانا, Adana, Adana   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1852
از: آدانا, Adana, Adana   13:10

به: ECN   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1931
از: ECN   18:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWHTYECN
04:35
17:05
14:00
ECNSAWIKA
18:20
03:35 (Aug 05)
7:45
1,233,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2130
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:25

به: HTY   11:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1903
از: HTY   16:05

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1931
از: ECN   18:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
17:30
14:25
ECNSAWIKA
18:20
03:35 (Aug 05)
7:45
1,233,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2006
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:10

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1876
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   16:30

به: ECN   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1931
از: ECN   18:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
17:30
14:25
ECNSAWIKA
18:20
03:35 (Aug 05)
7:45
1,233,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2008
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1876
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   16:30

به: ECN   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1931
از: ECN   18:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
17:30
14:25
ECNSAWIKA
18:20
03:35 (Aug 05)
7:45
1,233,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2010
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:50

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   11:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1876
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   16:30

به: ECN   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1931
از: ECN   18:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:35
17:30
14:25
ECNSAWIKA
18:20
03:35 (Aug 05)
7:45
1,233,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2014
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:10

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC1876
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   16:30

به: ECN   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1931
از: ECN   18:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
10:10
7:05
ECNSAWIKA
18:20
03:35 (Aug 05)
7:45
1,242,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1912
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1931
از: ECN   18:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
10:10
7:05
ECNHTYSAWIKA
14:40
03:35 (Aug 05)
11:25
1,266,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1912
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1902
از: ECN   14:40

به: HTY   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2133
از: HTY   18:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
10:10
7:05
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 05)
14:05
1,269,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1912
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1853
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2089
از: آدانا, Adana, Adana   15:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
10:10
7:05
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 05)
14:05
1,269,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1912
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1853
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2093
از: آدانا, Adana, Adana   18:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
10:10
7:05
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 05)
14:05
1,269,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1912
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1853
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2095
از: آدانا, Adana, Adana   20:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
10:10
7:05
ECNESBSAWIKA
17:30
03:35 (Aug 05)
8:35
1,275,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1912
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1882
از: ECN   17:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2671
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
10:10
7:05
ECNESBSAWIKA
12:45
03:35 (Aug 05)
13:20
1,275,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1912
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1884
از: ECN   12:45

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2667
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   16:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:35
10:10
7:05
ECNESBSAWIKA
12:45
03:35 (Aug 05)
13:20
1,275,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC1912
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
PC
PC1884
از: ECN   12:45

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2671
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PS
شرکت هواپیمایی اوکراین
IKAKBPLCA
05:15
13:05
9:20
LCAKBPIKA
14:40
01:25 (Aug 05)
9:15
1,333,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS752
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   08:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS341
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 73J
بازگشت Friday, August 4, 2017
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS342
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:40

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73J
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS751
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   20:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:25 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
KK
Atlasjet
IKAISTECN
06:00
19:30
15:00
ECNISTIKA
19:00
03:20 (Aug 05)
6:50
1,610,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1010
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55

به: ECN   19:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, August 4, 2017
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:25
09:45
5:00
LCAATHIKA
18:40
03:25 (Aug 05)
4:70
1,722,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:40

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:25
09:45
5:00
LCAATHIKA
15:45
03:25 (Aug 05)
4:70
1,722,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:25
09:45
5:00
LCAATHIKA
10:30
03:25 (Aug 05)
4:70
1,722,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:30

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:25
09:45
5:00
LCAATHIKA
08:00
03:25 (Aug 05)
4:70
1,722,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   08:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:25
09:45
5:00
LCAATHIKA
05:10
03:25 (Aug 05)
4:70
1,722,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:25
09:45
5:00
LCAATHIKA
21:00
03:25 (Aug 06)
4:70
1,722,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی اژه
A3909
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Aug 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
11:00
9:30
ECNISTIKA
02:35
13:55
9:50
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK976
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25

به: ECN   11:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   02:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
05:15
15:15
11:30
ECNSAWIKA
15:40
23:45
6:35
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK968
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:35

به: ECN   15:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK7623
از: ECN   15:40

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
05:15
11:00
7:15
ECNISTIKA
16:15
04:15 (Aug 05)
10:30
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK976
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25

به: ECN   11:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:15 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
07:35
6:05
ECNISTIKA
11:55
01:30 (Aug 05)
12:05
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:05

به: ECN   07:35
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK977
از: ECN   11:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:35
کلاس: Economy
هواپیما: 73J
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
07:25
15:15
9:20
ECNSAWIKA
15:40
23:45
6:35
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK968
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:35

به: ECN   15:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK7623
از: ECN   15:40

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
05:15
11:00
7:15
ECNISTIKA
02:35
13:55
9:50
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK976
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25

به: ECN   11:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   02:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
05:15
11:00
7:15
ECNSAWIKA
15:40
23:45
6:35
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK976
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25

به: ECN   11:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK7623
از: ECN   15:40

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
04:10
10:10
7:30
ECNSAWIKA
10:45
23:45
11:30
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK7620
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:30

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK7621
از: ECN   10:45

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
07:25
15:15
9:20
ECNISTIKA
02:35
13:55
9:50
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK968
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:35

به: ECN   15:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   02:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:25
01:30 (Jul 29)
11:35
ECNISTIKA
19:00
04:15 (Aug 05)
7:45
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK964
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:55

به: ECN   01:30 (Jul 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK967
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:15 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
07:35
6:05
ECNSAWIKA
10:45
23:45
11:30
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:05

به: ECN   07:35
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK7621
از: ECN   10:45

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
05:15
15:15
11:30
ECNISTIKA
19:00
05:55 (Aug 05)
9:25
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK968
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:35

به: ECN   15:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK967
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
05:15
11:00
7:15
ECNSAWIKA
10:45
23:45
11:30
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK976
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25

به: ECN   11:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK7621
از: ECN   10:45

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
07:25
18:05
12:10
ECNISTIKA
20:55
04:15 (Aug 05)
5:50
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK966
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:30

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:15 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:25
20:00
6:05
ECNISTIKA
16:15
01:30 (Aug 05)
7:45
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:25

به: ECN   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
07:25
15:15
9:20
ECNISTIKA
16:15
05:55 (Aug 05)
12:10
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK968
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:35

به: ECN   15:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
04:10
10:10
7:30
ECNISTIKA
20:55
04:15 (Aug 05)
5:50
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK7620
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:30

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:15 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:25
20:00
6:05
ECNISTIKA
20:55
04:15 (Aug 05)
5:50
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:25

به: ECN   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:15 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:25
20:00
6:05
ECNSAWIKA
15:40
23:45
6:35
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:25

به: ECN   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK7623
از: ECN   15:40

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
07:25
18:05
12:10
ECNISTIKA
16:15
01:30 (Aug 05)
7:45
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK966
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:30

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:25
01:30 (Jul 29)
11:35
ECNISTIKA
20:55
04:15 (Aug 05)
5:50
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK964
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:55

به: ECN   01:30 (Jul 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:15 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
05:15
18:05
14:20
ECNSAWIKA
15:40
23:45
6:35
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK966
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:30

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK7623
از: ECN   15:40

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
15:15
13:45
ECNISTIKA
20:55
05:55 (Aug 05)
7:30
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK968
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:35

به: ECN   15:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:25
20:00
6:05
ECNISTIKA
16:15
04:15 (Aug 05)
10:30
1,724,000 تومان
رفت Friday, July 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:25

به: ECN   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, August 4, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:15 (Aug 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B