خلاصه پروازها
تعداد کل: 394
بدون توقف: 0
یک توقف: 240
دو توقف و بیشتر: 313
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکداماز Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Larnaca LCA, لارناکا, قبرس

رفت 1395/09/08 28 November 2016 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1395/09/15 05 December 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
22:10
18:45
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC502
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:40

به: ECN   22:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
22:10
18:45
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC502
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:40

به: ECN   22:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNSAWIKA
09:15
04:05 (Dec 06)
17:20
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC501
از: ECN   09:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNSAWIKA
07:50
04:05 (Dec 06)
18:45
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC211
از: ECN   07:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNSAWIKA
09:15
04:05 (Dec 06)
17:20
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC501
از: ECN   09:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNSAWIKA
07:50
04:05 (Dec 06)
18:45
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC211
از: ECN   07:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
22:10
18:45
ECNSAWIKA
09:15
04:05 (Dec 06)
17:20
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC502
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:40

به: ECN   22:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC501
از: ECN   09:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
22:10
18:45
ECNSAWIKA
07:50
04:05 (Dec 06)
18:45
1,001,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC502
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:40

به: ECN   22:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC211
از: ECN   07:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNESBSAWIKA
17:30
04:05 (Dec 06)
9:05
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC221
از: ECN   17:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC111
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   22:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNESBSAWIKA
17:30
04:05 (Dec 06)
9:05
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC221
از: ECN   17:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC113
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   21:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNESBSAWIKA
17:30
04:05 (Dec 06)
9:05
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC221
از: ECN   17:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4105
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNADBSAWIKA
15:50
04:05 (Dec 06)
10:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC2173
از: ECN   15:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC121
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   20:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNADBSAWIKA
15:50
04:05 (Dec 06)
10:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC2173
از: ECN   15:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC123
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   22:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNADBSAWIKA
15:50
04:05 (Dec 06)
10:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC2173
از: ECN   15:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4123
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   19:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNADBSAWIKA
15:50
04:05 (Dec 06)
10:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC2173
از: ECN   15:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4213
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   18:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNADBSAWIKA
15:50
04:05 (Dec 06)
10:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC2173
از: ECN   15:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2816
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   19:05

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNESBSAWIKA
17:30
04:05 (Dec 06)
9:05
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC221
از: ECN   17:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC111
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   22:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNESBSAWIKA
17:30
04:05 (Dec 06)
9:05
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC221
از: ECN   17:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC113
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   21:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNESBSAWIKA
17:30
04:05 (Dec 06)
9:05
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC221
از: ECN   17:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4105
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNADBSAWIKA
15:50
04:05 (Dec 06)
10:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC2173
از: ECN   15:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC121
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   20:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNADBSAWIKA
15:50
04:05 (Dec 06)
10:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC2173
از: ECN   15:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC123
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   22:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNADBSAWIKA
15:50
04:05 (Dec 06)
10:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC2173
از: ECN   15:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4123
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   19:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNADBSAWIKA
15:50
04:05 (Dec 06)
10:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC2173
از: ECN   15:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4213
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   18:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
17:05
13:40
ECNADBSAWIKA
15:50
04:05 (Dec 06)
10:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC353
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC2173
از: ECN   15:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2816
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   19:05

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNESBSAWIKA
09:50
04:05 (Dec 06)
16:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC235
از: ECN   09:50

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   11:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC105
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   13:40

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:30
8:05
ECNESBSAWIKA
09:50
04:05 (Dec 06)
16:45
1,028,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:00

به: ECN   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC235
از: ECN   09:50

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   11:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC107
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADAECN
04:55
13:55
10:30
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4126
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: آدانا, Adana, Adana   10:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC224
از: آدانا, Adana, Adana   13:10

به: ECN   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADAECN
04:55
13:55
10:30
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4126
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: آدانا, Adana, Adana   10:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC224
از: آدانا, Adana, Adana   13:10

به: ECN   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
15:10
11:45
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC148
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:15

به: ECN   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
15:10
11:45
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4144
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   11:50

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:15

به: ECN   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
15:10
11:45
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4146
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:45

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:15

به: ECN   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
15:10
11:45
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC148
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:15

به: ECN   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
15:10
11:45
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4144
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   11:50

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:15

به: ECN   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
15:10
11:45
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4146
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:45

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:15

به: ECN   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADBECN
04:55
18:55
15:30
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC116
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:40

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2172
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:35

به: ECN   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADBECN
04:55
18:55
15:30
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC118
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:10

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   16:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2172
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:35

به: ECN   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADBECN
04:55
18:55
15:30
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4114
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:35

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   13:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2172
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:35

به: ECN   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADBECN
04:55
18:55
15:30
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4120
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2172
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:35

به: ECN   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKAISTADBECN
04:55
18:55
15:30
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2813
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:10

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2172
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:35

به: ECN   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADBECN
04:55
18:55
15:30
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC116
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:40

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2172
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:35

به: ECN   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADBECN
04:55
18:55
15:30
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC118
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:10

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   16:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2172
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:35

به: ECN   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADBECN
04:55
18:55
15:30
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4114
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:35

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   13:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2172
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:35

به: ECN   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADBECN
04:55
18:55
15:30
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4120
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2172
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:35

به: ECN   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKAISTADBECN
04:55
18:55
15:30
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,065,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC2813
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:10

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2172
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:35

به: ECN   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
12:35
9:10
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:00

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC236
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   11:25

به: ECN   12:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
12:35
9:10
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:00

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC236
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   11:25

به: ECN   12:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
20:20
16:55
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:00

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:10

به: ECN   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
20:20
16:55
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC104
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:10

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:10

به: ECN   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
20:20
16:55
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC106
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:10

به: ECN   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
20:20
16:55
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC108
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:10

به: ECN   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
20:20
16:55
ECNSAWIKA
21:00
04:05 (Dec 06)
5:35
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:10

به: ECN   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
20:20
16:55
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:00

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:10

به: ECN   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
20:20
16:55
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC104
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:10

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:10

به: ECN   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
20:20
16:55
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC106
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:10

به: ECN   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
20:20
16:55
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC108
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:10

به: ECN   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
20:20
16:55
ECNSAWIKA
20:15
04:05 (Dec 06)
6:20
1,084,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:10

به: ECN   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, December 5, 2016
PC
PC519
از: ECN   20:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC514
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
12:05
8:35
ECNISTIKA
19:40
03:20 (Dec 06)
6:10
1,249,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1012
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:30

به: ECN   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, December 5, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Dec 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:45
02:20 (Nov 29)
12:05
ECNISTIKA
22:45
06:10 (Dec 06)
5:55
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK964
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   00:45

به: ECN   02:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   00:40 (Dec 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   02:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:45
21:50
7:35
ECNISTIKA
22:45
06:10 (Dec 06)
5:55
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:10

به: ECN   21:50
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   00:40 (Dec 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   02:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
07:40
21:50
15:40
ECNSAWIKA
10:25
00:30 (Dec 06)
12:35
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:10

به: ECN   21:50
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK961
از: ECN   10:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Dec 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:45
02:20 (Nov 29)
12:05
ECNSAWIKA
10:25
00:30 (Dec 06)
12:35
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK964
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   00:45

به: ECN   02:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK961
از: ECN   10:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Dec 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
06:20
20:50
16:00
ECNSAWIKA
10:25
00:30 (Dec 06)
12:35
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK7624
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:10

به: ECN   20:50
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK961
از: ECN   10:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Dec 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:45
21:50
7:35
ECNISTIKA
05:20
14:15
7:25
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:10

به: ECN   21:50
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   05:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
06:20
20:50
16:00
ECNISTIKA
22:45
06:10 (Dec 06)
5:55
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK7624
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:10

به: ECN   20:50
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   00:40 (Dec 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   02:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
07:40
21:50
15:40
ECNISTIKA
22:45
06:10 (Dec 06)
5:55
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:10

به: ECN   21:50
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   00:40 (Dec 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   02:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:45
21:50
7:35
ECNSAWIKA
10:25
00:30 (Dec 06)
12:35
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:10

به: ECN   21:50
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK961
از: ECN   10:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Dec 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
07:40
21:50
15:40
ECNISTIKA
05:20
14:15
7:25
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:10

به: ECN   21:50
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   05:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
06:20
20:50
16:00
ECNISTIKA
05:20
14:15
7:25
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK7624
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:10

به: ECN   20:50
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   05:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:45
02:20 (Nov 29)
12:05
ECNISTIKA
05:20
14:15
7:25
1,349,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK964
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   00:45

به: ECN   02:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   05:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
06:20
21:50
17:00
ECNSAWIKA
10:25
00:30 (Dec 06)
12:35
1,382,000 تومان
رفت Monday, November 28, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:10

به: ECN   21:50
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, December 5, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK961
از: ECN   10:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Dec 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
06:20
21:50
17:00
ECNISTIKA
22:45
06:10 (Dec 06)
5:55
1,382,000 تومان