خلاصه پروازها
تعداد کل: 250
بدون توقف: 0
یک توقف: 179
دو توقف و بیشتر: 183
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکداماز Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Larnaca LCA, لارناکا, قبرس

رفت 1394/10/11 01 January 2016 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1394/10/18 08 January 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
11:35
8:05
ECNISTIKA
19:00
03:40 (Jan 09)
7:10
1,132,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1012
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10

به: ECN   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:40 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
20:25
16:55
ECNISTIKA
19:00
03:40 (Jan 09)
7:10
1,132,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1016
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:00

به: ECN   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:40 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
23:00
19:30
ECNISTIKA
19:00
03:40 (Jan 09)
7:10
1,132,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1018
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: ECN   23:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:40 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
11:35
8:05
ECNISTIKA
07:00
03:40 (Jan 09)
19:10
1,132,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1012
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10

به: ECN   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:40 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
20:25
16:55
ECNISTIKA
07:00
03:40 (Jan 09)
19:10
1,132,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1016
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:00

به: ECN   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:40 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
23:00
19:30
ECNISTIKA
07:00
03:40 (Jan 09)
19:10
1,132,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1018
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: ECN   23:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:40 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
11:35
8:05
ECNADBISTIKA
15:10
03:40 (Jan 09)
11:00
1,193,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1012
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10

به: ECN   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
Atlasjet
KK1023
از: ECN   15:10

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK27
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   19:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:40 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
20:25
16:55
ECNADBISTIKA
15:10
03:40 (Jan 09)
11:00
1,193,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1016
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:00

به: ECN   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
Atlasjet
KK1023
از: ECN   15:10

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK27
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   19:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:40 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
23:00
19:30
ECNADBISTIKA
15:10
03:40 (Jan 09)
11:00
1,193,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1018
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: ECN   23:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
Atlasjet
KK1023
از: ECN   15:10

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK27
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   19:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:40 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
PC
IKASAWECN
04:55
20:05
16:40
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,214,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4015
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:25

به: ECN   20:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
20:05
16:40
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,214,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4015
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:25

به: ECN   20:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: ECN   12:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
20:05
16:40
ECNSAWIKA
20:00
04:05 (Jan 09)
6:35
1,214,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4015
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:25

به: ECN   20:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC215
از: ECN   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
KK
Atlasjet
IKAISTADBECN
05:00
18:20
14:50
ECNISTIKA
19:00
03:40 (Jan 09)
7:10
1,227,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK22
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   11:00

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK1024
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   17:05

به: ECN   18:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:40 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
PC
IKASAWECN
04:55
10:30
7:05
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,231,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ECN   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:50
8:25
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,231,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC218
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:10

به: ECN   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
10:30
7:05
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,231,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ECN   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: ECN   12:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:50
8:25
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,231,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC218
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:10

به: ECN   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: ECN   12:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
10:30
7:05
ECNSAWIKA
20:00
04:05 (Jan 09)
6:35
1,231,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ECN   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC215
از: ECN   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:50
8:25
ECNSAWIKA
20:00
04:05 (Jan 09)
6:35
1,231,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC218
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:10

به: ECN   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC215
از: ECN   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
10:30
7:05
ECNSAWIKA
18:30
04:05 (Jan 09)
8:05
1,241,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ECN   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC519
از: ECN   18:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:50
8:25
ECNSAWIKA
18:30
04:05 (Jan 09)
8:05
1,241,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC218
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:10

به: ECN   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC519
از: ECN   18:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
06:20
20:40
15:50
ECNISTIKA
21:35
06:10 (Jan 09)
7:05
1,311,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:05

به: ECN   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   21:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
06:20
20:40
15:50
ECNISTIKA
04:15
14:45
9:00
1,311,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:05

به: ECN   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   04:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,320,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   09:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,320,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   09:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: ECN   12:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
20:00
04:05 (Jan 09)
6:35
1,320,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   09:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC215
از: ECN   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
18:30
04:05 (Jan 09)
8:05
1,337,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   09:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC519
از: ECN   18:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
06:20
20:40
15:50
ECNSAWIKA
09:55
23:45
12:20
1,345,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:05

به: ECN   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK973
از: ECN   09:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
06:20
20:40
15:50
ECNSAWIKA
09:40
23:45
12:35
1,345,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:05

به: ECN   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK961
از: ECN   09:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
PC
IKASAWECN
04:55
10:30
7:05
ECNAYTSAWIKA
13:35
04:05 (Jan 09)
13:00
1,365,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ECN   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4237
از: ECN   13:35

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC143
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   17:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
10:30
7:05
ECNAYTSAWIKA
13:35
04:05 (Jan 09)
13:00
1,365,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ECN   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4237
از: ECN   13:35

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4141
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   20:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:50
8:25
ECNAYTSAWIKA
13:35
04:05 (Jan 09)
13:00
1,365,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC218
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:10

به: ECN   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4237
از: ECN   13:35

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC143
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   17:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:50
8:25
ECNAYTSAWIKA
13:35
04:05 (Jan 09)
13:00
1,365,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC218
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:10

به: ECN   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4237
از: ECN   13:35

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4141
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   20:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
06:20
20:40
15:50
ECNESBSAWIKA
10:10
23:45
12:05
1,369,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:05

به: ECN   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK7381
از: ECN   10:10

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   11:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی ترکیه
TK7247
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   16:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: E95
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
06:20
20:40
15:50
ECNISTIKA
09:55
01:05 (Jan 09)
13:40
1,380,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:05

به: ECN   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK973
از: ECN   09:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
06:20
20:40
15:50
ECNISTIKA
09:40
01:05 (Jan 09)
13:55
1,380,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:05

به: ECN   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK961
از: ECN   09:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   11:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,385,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC104
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   11:00

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,385,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC106
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,385,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC108
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,385,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC104
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   11:00

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: ECN   12:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,385,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC106
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: ECN   12:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,385,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC108
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: ECN   12:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
20:00
04:05 (Jan 09)
6:35
1,385,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC104
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   11:00

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC215
از: ECN   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
20:00
04:05 (Jan 09)
6:35
1,385,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC106
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC215
از: ECN   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
20:00
04:05 (Jan 09)
6:35
1,385,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC108
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC215
از: ECN   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
10:30
7:05
ECNESBSAWIKA
16:25
04:05 (Jan 09)
10:10
1,386,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ECN   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC221
از: ECN   16:25

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC111
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   21:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
10:30
7:05
ECNESBSAWIKA
16:25
04:05 (Jan 09)
10:10
1,386,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ECN   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC221
از: ECN   16:25

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC113
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   20:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
10:30
7:05
ECNESBSAWIKA
16:25
04:05 (Jan 09)
10:10
1,386,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ECN   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC221
از: ECN   16:25

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4105
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:50
8:25
ECNESBSAWIKA
16:25
04:05 (Jan 09)
10:10
1,386,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC218
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:10

به: ECN   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC221
از: ECN   16:25

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC111
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   21:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:50
8:25
ECNESBSAWIKA
16:25
04:05 (Jan 09)
10:10
1,386,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC218
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:10

به: ECN   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC221
از: ECN   16:25

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC113
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   20:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:50
8:25
ECNESBSAWIKA
16:25
04:05 (Jan 09)
10:10
1,386,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC218
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:10

به: ECN   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC221
از: ECN   16:25

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4105
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
18:30
04:05 (Jan 09)
8:05
1,396,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC104
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   11:00

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   12:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC519
از: ECN   18:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
18:30
04:05 (Jan 09)
8:05
1,396,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC106
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC519
از: ECN   18:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:55
19:20
15:55
ECNSAWIKA
18:30
04:05 (Jan 09)
8:05
1,396,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC108
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:55

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC222
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:05

به: ECN   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC519
از: ECN   18:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADAECN
04:55
12:55
9:30
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,406,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4126
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:35

به: آدانا, Adana, Adana   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC224
از: آدانا, Adana, Adana   12:10

به: ECN   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADAECN
04:55
12:55
9:30
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,406,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4126
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:35

به: آدانا, Adana, Adana   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC224
از: آدانا, Adana, Adana   12:10

به: ECN   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: ECN   12:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADAECN
04:55
12:55
9:30
ECNSAWIKA
20:00
04:05 (Jan 09)
6:35
1,406,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4126
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:35

به: آدانا, Adana, Adana   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC224
از: آدانا, Adana, Adana   12:10

به: ECN   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC215
از: ECN   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWGZTECN
04:55
18:05
14:40
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,406,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4158
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: GZT   09:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC234
از: GZT   16:45

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWGZTECN
04:55
18:05
14:40
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,406,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4158
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: GZT   09:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC234
از: GZT   16:45

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: ECN   12:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWGZTECN
04:55
18:05
14:40
ECNSAWIKA
20:00
04:05 (Jan 09)
6:35
1,406,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4158
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: GZT   09:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC234
از: GZT   16:45

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC215
از: ECN   20:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
10:30
7:05
ECNGZTSAWIKA
15:10
04:05 (Jan 09)
11:25
1,406,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:50

به: ECN   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC233
از: ECN   15:10

به: GZT   16:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4157
از: GZT   18:45

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:55
11:50
8:25
ECNGZTSAWIKA
15:10
04:05 (Jan 09)
11:25
1,406,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC218
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   10:10

به: ECN   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC233
از: ECN   15:10

به: GZT   16:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4157
از: GZT   18:45

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:45
20:40
6:25
ECNISTIKA
21:35
06:10 (Jan 09)
7:05
1,414,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:05

به: ECN   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   21:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:45
20:40
6:25
ECNISTIKA
04:15
14:45
9:00
1,414,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK962
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   19:05

به: ECN   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   04:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:45
01:20 (Jan 02)
11:05
ECNISTIKA
21:35
06:10 (Jan 09)
7:05
1,414,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK964
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:45

به: ECN   01:20 (Jan 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   21:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:45
01:20 (Jan 02)
11:05
ECNISTIKA
04:15
14:45
9:00
1,414,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK964
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:45

به: ECN   01:20 (Jan 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   04:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:25
08:45
6:50
ECNISTIKA
21:35
06:10 (Jan 09)
7:05
1,414,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:05

به: ECN   08:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   21:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:25
08:45
6:50
ECNISTIKA
04:15
14:45
9:00
1,414,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:05

به: ECN   08:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Friday, January 8, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   04:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
PC
IKASAWADAECN
04:55
12:55
9:30
ECNSAWIKA
18:30
04:05 (Jan 09)
8:05
1,420,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4126
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:35

به: آدانا, Adana, Adana   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC224
از: آدانا, Adana, Adana   12:10

به: ECN   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC519
از: ECN   18:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWGZTECN
04:55
18:05
14:40
ECNSAWIKA
18:30
04:05 (Jan 09)
8:05
1,420,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4158
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: GZT   09:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC234
از: GZT   16:45

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC519
از: ECN   18:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
16:00
12:35
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,437,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC144
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:10

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   15:00

به: ECN   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
16:00
12:35
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,437,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC148
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:50

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   15:00

به: ECN   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
16:00
12:35
ECNSAWIKA
20:30
04:05 (Jan 09)
6:05
1,437,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4146
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:35

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   11:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   15:00

به: ECN   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC4016
از: ECN   20:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
16:00
12:35
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,437,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC144
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   12:10

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   15:00

به: ECN   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: ECN   12:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05 (Jan 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:55
16:00
12:35
ECNSAWIKA
12:15
04:05 (Jan 09)
14:20
1,437,000 تومان
رفت Friday, January 1, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC148
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:50

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4238
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   15:00

به: ECN   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Friday, January 8, 2016
PC
PC219
از: