خلاصه پروازها
تعداد کل: 380
بدون توقف: 0
یک توقف: 317
دو توقف و بیشتر: 169
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Larnaca LCA, لارناکا, قبرس

رفت 1395/05/10 31 July 2016 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1395/05/17 07 August 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
10:05
4:95
LCAATHIKA
20:55
03:05 (Aug 09)
4:70
1,227,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:55

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
11:55
4:95
LCAATHIKA
20:55
03:05 (Aug 09)
4:70
1,227,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3904
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:55

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
15:40
4:95
LCAATHIKA
20:55
03:05 (Aug 09)
4:70
1,227,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3912
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   14:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:55

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
18:25
4:95
LCAATHIKA
20:55
03:05 (Aug 09)
4:70
1,227,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3914
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   16:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:55

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
20:15
4:95
LCAATHIKA
20:55
03:05 (Aug 09)
4:70
1,227,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3906
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   18:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:55

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
00:10 (Aug 01)
4:95
LCAATHIKA
20:55
03:05 (Aug 09)
4:70
1,227,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3910
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   00:10 (Aug 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:55

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PS
شرکت هواپیمایی اوکراین
IKAKBPLCA
05:25
13:05
9:10
LCAKBPIKA
05:10
01:25 (Aug 08)
18:45
1,281,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS752
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:25

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73C
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS341
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   10:10

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 73J
بازگشت Sunday, August 7, 2016
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS344
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:10

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   08:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS751
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   20:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:25 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 73C
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
11:05
7:35
ECNISTIKA
19:00
03:20 (Aug 08)
6:50
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1012
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:30

به: ECN   11:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
13:45
10:15
ECNISTIKA
19:00
03:20 (Aug 08)
6:50
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1014
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:10

به: ECN   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
11:05
7:35
ECNISTIKA
15:30
03:20 (Aug 08)
10:20
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1012
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:30

به: ECN   11:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1013
از: ECN   15:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
15:45
12:15
ECNISTIKA
19:00
03:20 (Aug 08)
6:50
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1016
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:10

به: ECN   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
17:05
13:35
ECNISTIKA
19:00
03:20 (Aug 08)
6:50
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1010
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
13:45
10:15
ECNISTIKA
15:30
03:20 (Aug 08)
10:20
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1014
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:10

به: ECN   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1013
از: ECN   15:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
15:45
12:15
ECNISTIKA
15:30
03:20 (Aug 08)
10:20
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1016
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:10

به: ECN   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1013
از: ECN   15:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
17:05
13:35
ECNISTIKA
15:30
03:20 (Aug 08)
10:20
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1010
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1013
از: ECN   15:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
11:05
7:35
ECNISTIKA
07:00
03:20 (Aug 08)
18:50
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1012
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:30

به: ECN   11:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
23:05
19:35
ECNISTIKA
19:00
03:20 (Aug 08)
6:50
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1018
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: ECN   23:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
13:45
10:15
ECNISTIKA
07:00
03:20 (Aug 08)
18:50
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1014
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:10

به: ECN   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
23:05
19:35
ECNISTIKA
15:30
03:20 (Aug 08)
10:20
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1018
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: ECN   23:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1013
از: ECN   15:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
15:45
12:15
ECNISTIKA
07:00
03:20 (Aug 08)
18:50
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1016
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:10

به: ECN   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
17:05
13:35
ECNISTIKA
07:00
03:20 (Aug 08)
18:50
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1010
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   15:35

به: ECN   17:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
05:00
23:05
19:35
ECNISTIKA
07:00
03:20 (Aug 08)
18:50
1,341,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1018
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: ECN   23:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
PS
شرکت هواپیمایی اوکراین
IKAKBPLCA
05:25
13:05
9:10
LCAKBPIKA
14:40
01:25 (Aug 08)
9:15
1,367,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS752
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:25

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73C
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS341
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   10:10

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 73J
بازگشت Sunday, August 7, 2016
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS342
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:40

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73J
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS751
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   20:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:25 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 73C
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
04:05
19:35
5:60
LCAATHIKA
20:55
03:05 (Aug 09)
4:70
1,373,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3110
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   10:55

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   17:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:55

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
04:05
19:35
5:60
LCAATHIKA
20:55
03:05 (Aug 09)
4:70
1,373,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3510
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   16:00

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   17:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:55

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
17:45
14:50
ECNSAWIKA
23:10
03:35 (Aug 09)
26:55
1,440,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:15

به: ECN   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC217
از: ECN   23:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:45 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
17:45
14:50
ECNSAWIKA
22:35
03:35 (Aug 09)
27:30
1,440,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:15

به: ECN   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC4209
از: ECN   22:35

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   00:10 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
17:45
14:50
ECNSAWIKA
14:15
03:35 (Aug 08)
11:50
1,526,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:15

به: ECN   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC4211
از: ECN   14:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
10:05
4:95
LCAATHIKA
16:00
01:50 (Aug 08)
4:70
1,550,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   16:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
11:55
4:95
LCAATHIKA
16:00
01:50 (Aug 08)
4:70
1,550,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3904
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   16:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
15:40
4:95
LCAATHIKA
16:00
01:50 (Aug 08)
4:70
1,550,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3912
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   14:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   16:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
18:25
4:95
LCAATHIKA
16:00
01:50 (Aug 08)
4:70
1,550,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3914
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   16:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   16:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
20:15
4:95
LCAATHIKA
16:00
01:50 (Aug 08)
4:70
1,550,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3906
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   18:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   16:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
00:10 (Aug 01)
4:95
LCAATHIKA
16:00
01:50 (Aug 08)
4:70
1,550,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3910
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   00:10 (Aug 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   16:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWESBECN
04:25
11:35
8:40
ECNSAWIKA
14:15
03:35 (Aug 08)
11:50
1,587,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC100
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:35

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC236
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   10:20

به: ECN   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC4211
از: ECN   14:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWADAECN
04:25
14:00
11:05
ECNSAWIKA
14:15
03:35 (Aug 08)
11:50
1,587,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4126
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:00

به: آدانا, Adana, Adana   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC224
از: آدانا, Adana, Adana   13:10

به: ECN   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC4211
از: ECN   14:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
17:45
14:50
ECNESBSAWIKA
17:30
03:35 (Aug 08)
8:35
1,595,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:15

به: ECN   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC221
از: ECN   17:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC113
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
10:10
7:15
ECNSAWIKA
14:15
03:35 (Aug 08)
11:50
1,595,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC4211
از: ECN   14:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
17:45
14:50
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 08)
14:05
1,628,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:15

به: ECN   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC223
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC129
از: آدانا, Adana, Adana   18:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
17:45
14:50
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 08)
14:05
1,628,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:15

به: ECN   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC223
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4125
از: آدانا, Adana, Adana   19:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
17:45
14:50
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 08)
14:05
1,628,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:15

به: ECN   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC223
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4129
از: آدانا, Adana, Adana   15:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
17:45
14:50
ECNHTYSAWIKA
14:40
03:35 (Aug 08)
11:25
1,635,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:15

به: ECN   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC245
از: ECN   14:40

به: HTY   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4481
از: HTY   19:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
10:10
7:15
ECNHTYSAWIKA
14:40
03:35 (Aug 08)
11:25
1,656,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC245
از: ECN   14:40

به: HTY   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4481
از: HTY   19:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:25
13:15
10:20
ECNSAWIKA
14:15
03:35 (Aug 08)
11:50
1,656,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC148
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   09:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4232
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   12:15

به: ECN   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC4211
از: ECN   14:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:25
13:15
10:20
ECNSAWIKA
14:15
03:35 (Aug 08)
11:50
1,656,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4146
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:45

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   11:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4232
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   12:15

به: ECN   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC4211
از: ECN   14:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWAYTECN
04:25
13:15
10:20
ECNSAWIKA
14:15
03:35 (Aug 08)
11:50
1,656,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4442
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:05

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   08:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4232
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   12:15

به: ECN   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC4211
از: ECN   14:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
10:10
7:15
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 08)
14:05
1,659,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC223
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC129
از: آدانا, Adana, Adana   18:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
10:10
7:15
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 08)
14:05
1,659,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC223
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4125
از: آدانا, Adana, Adana   19:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
10:10
7:15
ECNADASAWIKA
12:00
03:35 (Aug 08)
14:05
1,659,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC223
از: ECN   12:00

به: آدانا, Adana, Adana   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4129
از: آدانا, Adana, Adana   15:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
04:25
10:10
7:15
ECNESBSAWIKA
17:30
03:35 (Aug 08)
8:35
1,663,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:25

به: ECN   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
PC
PC221
از: ECN   17:30

به: آنکارا, Esenboga, Ankara   18:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC113
از: آنکارا, Esenboga, Ankara   19:50

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
10:05
4:95
LCAATHIKA
10:45
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
11:55
4:95
LCAATHIKA
10:45
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3904
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
10:05
4:95
LCAATHIKA
05:20
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
15:40
4:95
LCAATHIKA
10:45
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3912
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   14:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
11:55
4:95
LCAATHIKA
05:20
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3904
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
18:25
4:95
LCAATHIKA
10:45
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3914
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   16:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
20:15
4:95
LCAATHIKA
10:45
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3906
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   18:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
15:40
4:95
LCAATHIKA
05:20
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3912
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   14:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
18:25
4:95
LCAATHIKA
05:20
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3914
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   16:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
00:10 (Aug 01)
4:95
LCAATHIKA
10:45
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3910
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   00:10 (Aug 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
20:15
4:95
LCAATHIKA
05:20
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3906
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   18:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
04:05
00:10 (Aug 01)
4:95
LCAATHIKA
05:20
01:50 (Aug 08)
4:70
1,673,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3910
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   00:10 (Aug 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
07:40
6:10
ECNISTIKA
20:55
04:10 (Aug 08)
5:45
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:05

به: ECN   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
04:20
09:05
6:15
ECNISTIKA
20:55
04:10 (Aug 08)
5:45
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK972
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:30

به: ECN   09:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
07:40
6:10
ECNISTIKA
20:55
06:00 (Aug 08)
7:35
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:05

به: ECN   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
07:40
6:10
ECNISTIKA
16:20
01:30 (Aug 08)
7:40
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:05

به: ECN   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
07:40
6:10
ECNISTIKA
19:00
04:10 (Aug 08)
7:40
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:05

به: ECN   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK967
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:45
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
04:20
09:05
6:15
ECNISTIKA
20:55
06:00 (Aug 08)
7:35
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK972
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:30

به: ECN   09:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
04:20
09:05
6:15
ECNISTIKA
16:20
01:30 (Aug 08)
7:40
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK972
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:30

به: ECN   09:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
04:20
09:05
6:15
ECNISTIKA
19:00
04:10 (Aug 08)
7:40
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK972
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:30

به: ECN   09:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK967
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:45
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
07:30
15:15
9:15
ECNISTIKA
20:55
04:10 (Aug 08)
5:45
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK968
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:35

به: ECN   15:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
15:35
23:50
9:45
ECNISTIKA
20:55
04:10 (Aug 08)
5:45
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK974
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:10

به: ECN   23:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
07:40
6:10
ECNISTIKA
19:00
06:00 (Aug 08)
9:30
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:05

به: ECN   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK967
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:45
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
04:20
09:05
6:15
ECNISTIKA
19:00
06:00 (Aug 08)
9:30
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK972
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:30

به: ECN   09:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK967
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:45
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
07:40
6:10
ECNISTIKA
02:35
14:05
10:00
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:05

به: ECN   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   02:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
04:20
09:05
6:15
ECNISTIKA
02:35
14:05
10:00
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK972
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:30

به: ECN   09:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   02:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:00
07:40
6:10
ECNISTIKA
16:20
04:10 (Aug 08)
10:20
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:05

به: ECN   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKASAWECN
04:20
09:05
6:15
ECNISTIKA
16:20
04:10 (Aug 08)
10:20
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK972
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:30

به: ECN   09:05
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
07:30
15:15
9:15
ECNISTIKA
20:55
06:00 (Aug 08)
7:35
1,696,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK968
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:35

به: ECN   15:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333