خلاصه پروازها
تعداد کل: 431
بدون توقف: 0
یک توقف: 261
دو توقف و بیشتر: 309
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکداماز Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Larnaca LCA, لارناکا, قبرس

رفت 1396/01/07 27 March 2017 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1396/01/14 03 April 2017 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل

Multi
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCAATHIKA
21:00
03:25 (Apr 05)
28:55
2,016,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3909
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCAATHIKA
21:00
03:25 (Apr 05)
28:55
2,016,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3909
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCAATHIKA
18:40
03:25 (Apr 04)
7:15
2,140,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:40

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCAATHIKA
18:40
03:25 (Apr 04)
7:15
2,140,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:40

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCAATHIKA
10:30
03:25 (Apr 04)
15:25
2,140,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:30

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCAATHIKA
10:30
03:25 (Apr 04)
15:25
2,140,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:30

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCAATHIKA
15:45
03:25 (Apr 04)
10:10
2,140,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCAATHIKA
15:45
03:25 (Apr 04)
10:10
2,140,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCAATHIKA
08:00
03:25 (Apr 04)
17:55
2,277,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   08:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCAATHIKA
08:00
03:25 (Apr 04)
17:55
2,277,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   08:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCAATHIKA
05:10
03:25 (Apr 04)
20:45
2,277,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCAATHIKA
05:10
03:25 (Apr 04)
20:45
2,277,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
SU
هواپیمایی Aeroflot روسی
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCASVOIKA
19:20
02:20 (Apr 05)
29:30
2,552,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2075
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:20

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   23:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU512
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   21:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:20 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
SU
هواپیمایی Aeroflot روسی
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCASVOIKA
19:20
02:20 (Apr 05)
29:30
2,552,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2075
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:20

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   23:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU512
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   21:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:20 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
01:50
11:10
10:50
LCADXBIKA
20:05
23:40 (Apr 04)
26:05
2,640,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   21:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
21:00
11:10 (Mar 28)
15:40
LCADXBIKA
20:05
23:40 (Apr 04)
26:05
2,743,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:00

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   21:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
11:40
11:10 (Mar 28)
25:00
LCADXBIKA
20:05
23:40 (Apr 04)
26:05
2,748,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK972
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:40

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   21:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
06:35
11:10 (Mar 28)
30:05
LCADXBIKA
20:05
23:40 (Apr 04)
26:05
2,748,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   21:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKADXBLCA
01:50
11:10
10:50
LCAATHIKA
21:00
03:25 (Apr 05)
28:55
2,756,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3909
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADXBLCA
21:00
11:10 (Mar 28)
15:40
LCAATHIKA
21:00
03:25 (Apr 05)
28:55
2,756,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:00

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3909
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCADXBIKA
20:05
23:40 (Apr 04)
26:05
2,786,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   21:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCADXBIKA
20:05
23:40 (Apr 04)
26:05
2,786,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   21:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
01:50
11:10
10:50
LCADXBIKA
20:05
10:25 (Apr 04)
12:50
2,790,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK971
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKADXBLCA
01:50
11:10
10:50
LCAATHIKA
10:30
03:25 (Apr 04)
15:25
2,880,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:30

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADXBLCA
21:00
11:10 (Mar 28)
15:40
LCAATHIKA
15:45
03:25 (Apr 04)
10:10
2,880,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:00

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADXBLCA
01:50
11:10
10:50
LCAATHIKA
18:40
03:25 (Apr 04)
7:15
2,880,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:40

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADXBLCA
21:00
11:10 (Mar 28)
15:40
LCAATHIKA
18:40
03:25 (Apr 04)
7:15
2,880,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:00

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:40

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADXBLCA
21:00
11:10 (Mar 28)
15:40
LCAATHIKA
10:30
03:25 (Apr 04)
15:25
2,880,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:00

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:30

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADXBLCA
01:50
11:10
10:50
LCAATHIKA
15:45
03:25 (Apr 04)
10:10
2,880,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3905
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
21:00
11:10 (Mar 28)
15:40
LCADXBIKA
20:05
10:25 (Apr 04)
12:50
2,894,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:00

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK971
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
11:40
11:10 (Mar 28)
25:00
LCADXBIKA
20:05
10:25 (Apr 04)
12:50
2,898,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK972
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:40

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK971
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
06:35
11:10 (Mar 28)
30:05
LCADXBIKA
20:05
10:25 (Apr 04)
12:50
2,898,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK971
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCADXBIKA
20:05
10:25 (Apr 04)
12:50
2,923,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK971
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCADXBIKA
20:05
10:25 (Apr 04)
12:50
2,923,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK971
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
01:50
11:10
10:50
LCADXBIKA
20:05
05:00 (Apr 04)
7:25
2,945,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
01:50
11:10
10:50
LCADXBIKA
20:05
18:10 (Apr 04)
20:35
2,950,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK979
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   15:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
05:35
11:10
7:05
LCADOHIKA
13:30
22:25
7:25
2,970,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
12:45
18:55
7:40
LCADOHIKA
13:30
22:25
7:25
2,970,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR269
از: دوحه, Doha Intl, Doha   15:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
23:35
11:10 (Mar 28)
13:05
LCADOHIKA
13:30
22:25
7:25
2,970,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
05:35
18:55
14:50
LCADOHIKA
13:30
22:25
7:25
2,970,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR269
از: دوحه, Doha Intl, Doha   15:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
12:45
11:10 (Mar 28)
23:55
LCADOHIKA
13:30
22:25
7:25
2,982,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
05:35
11:10
7:05
LCADOHIKA
21:35
04:25 (Apr 05)
29:20
2,982,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR270
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
12:45
18:55
7:40
LCADOHIKA
21:35
04:25 (Apr 05)
29:20
2,982,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR269
از: دوحه, Doha Intl, Doha   15:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR270
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
23:35
11:10 (Mar 28)
13:05
LCADOHIKA
21:35
04:25 (Apr 05)
29:20
2,982,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR270
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
05:35
18:55
14:50
LCADOHIKA
21:35
04:25 (Apr 05)
29:20
2,982,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR269
از: دوحه, Doha Intl, Doha   15:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR270
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
12:45
11:10 (Mar 28)
23:55
LCADOHIKA
21:35
04:25 (Apr 05)
29:20
2,995,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR270
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKADXBLCA
01:50
11:10
10:50
LCAATHIKA
08:00
03:25 (Apr 04)
17:55
3,018,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   08:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADXBLCA
21:00
11:10 (Mar 28)
15:40
LCAATHIKA
08:00
03:25 (Apr 04)
17:55
3,018,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:00

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   08:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADXBLCA
01:50
11:10
10:50
LCAATHIKA
05:10
03:25 (Apr 04)
20:45
3,018,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   03:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADXBLCA
21:00
11:10 (Mar 28)
15:40
LCAATHIKA
05:10
03:25 (Apr 04)
20:45
3,018,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:00

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCADOHIKA
13:30
22:25
7:25
3,022,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCADOHIKA
13:30
22:25
7:25
3,022,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
21:00
11:10 (Mar 28)
15:40
LCADXBIKA
20:05
05:00 (Apr 04)
7:25
3,049,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:00

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
11:40
11:10 (Mar 28)
25:00
LCADXBIKA
20:05
05:00 (Apr 04)
7:25
3,053,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK972
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:40

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
21:00
11:10 (Mar 28)
15:40
LCADXBIKA
20:05
18:10 (Apr 04)
20:35
3,053,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:00

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK979
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   15:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
06:35
11:10 (Mar 28)
30:05
LCADXBIKA
20:05
05:00 (Apr 04)
7:25
3,053,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
11:40
11:10 (Mar 28)
25:00
LCADXBIKA
20:05
18:10 (Apr 04)
20:35
3,058,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK972
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:40

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK979
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   15:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBLCA
06:35
11:10 (Mar 28)
30:05
LCADXBIKA
20:05
18:10 (Apr 04)
20:35
3,058,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:35

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK109
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   07:55

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK979
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   15:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKASVOLCA
03:30
13:55
11:55
LCADXBIKA
20:05
05:00 (Apr 04)
7:25
3,157,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2072
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   10:05

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKASVOLCA
03:30
18:10
16:10
LCADXBIKA
20:05
05:00 (Apr 04)
7:25
3,157,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU515
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:30

به: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
هواپیمایی Aeroflot روسی
SU2074
از: مسکو, Sheremetyevo, Moscow   14:20

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی امارات
EK110
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   01:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK975
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKADOHLCA
05:35
11:10
7:05
LCAATHIKA
21:00
03:25 (Apr 05)
28:55
3,216,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3909
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADOHLCA
12:45
18:55
7:40
LCAATHIKA
21:00
03:25 (Apr 05)
28:55
3,216,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR269
از: دوحه, Doha Intl, Doha   15:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3909
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADOHLCA
23:35
11:10 (Mar 28)
13:05
LCAATHIKA
21:00
03:25 (Apr 05)
28:55
3,216,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3909
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADOHLCA
05:35
18:55
14:50
LCAATHIKA
21:00
03:25 (Apr 05)
28:55
3,216,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR269
از: دوحه, Doha Intl, Doha   15:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3909
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
05:35
11:10
7:05
LCADOHIKA
21:35
11:35 (Apr 04)
12:30
3,218,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR270
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
12:45
18:55
7:40
LCADOHIKA
21:35
11:35 (Apr 04)
12:30
3,218,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR269
از: دوحه, Doha Intl, Doha   15:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR270
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
23:35
11:10 (Mar 28)
13:05
LCADOHIKA
21:35
11:35 (Apr 04)
12:30
3,218,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR270
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
05:35
18:55
14:50
LCADOHIKA
21:35
11:35 (Apr 04)
12:30
3,218,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR269
از: دوحه, Doha Intl, Doha   15:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR270
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
05:35
11:10
7:05
LCADOHIKA
13:30
04:25 (Apr 04)
13:25
3,218,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 788
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
12:45
18:55
7:40
LCADOHIKA
13:30
04:25 (Apr 04)
13:25
3,218,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR269
از: دوحه, Doha Intl, Doha   15:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 788
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
23:35
11:10 (Mar 28)
13:05
LCADOHIKA
13:30
04:25 (Apr 04)
13:25
3,218,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 788
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
05:35
18:55
14:50
LCADOHIKA
13:30
04:25 (Apr 04)
13:25
3,218,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR269
از: دوحه, Doha Intl, Doha   15:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR266
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 788
OS
هواپیمایی اتریش
IKAVIELCA
17:25
14:30 (Mar 28)
22:35
LCAVIEIKA
16:50
16:35 (Apr 04)
22:15
3,218,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی اتریش
OS874
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS831
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS832
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   16:50

به: وین, Schwechat, Vienna   19:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIELCA
17:25
14:30 (Mar 28)
22:35
LCAATHFRAIKA
05:10
21:25
14:45
3,219,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی اتریش
OS874
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS831
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH5937
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH5915
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIELCA
17:25
14:30 (Mar 28)
22:35
LCAATHFRAIKA
21:00
21:25 (Apr 04)
22:55
3,219,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی اتریش
OS874
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS831
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH5919
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH5915
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIELCA
17:25
14:30 (Mar 28)
22:35
LCAATHFRAIKA
18:40
21:25 (Apr 04)
25:15
3,219,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی اتریش
OS874
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS831
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH5925
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:40

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH5915
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIELCA
17:25
14:30 (Mar 28)
22:35
LCAATHFRAIKA
15:45
21:25 (Apr 04)
28:10
3,219,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی اتریش
OS874
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS831
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH5923
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH5915
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIELCA
17:25
14:30 (Mar 28)
22:35
LCAATHFRAIKA
10:30
21:25 (Apr 04)
33:25
3,219,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی اتریش
OS874
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS831
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH5939
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:30

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH5915
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIELCA
17:25
14:30 (Mar 28)
22:35
LCAATHFRAIKA
08:00
21:25 (Apr 04)
35:55
3,219,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی اتریش
OS874
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS831
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH5959
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   08:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH5915
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHLCA
12:45
11:10 (Mar 28)
23:55
LCAATHIKA
21:00
03:25 (Apr 05)
28:55
3,229,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR265
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اژه
A3909
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHLCA
05:35
11:10
7:05
LCADOHIKA
13:30
11:35 (Apr 04)
20:35
3,230,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha