خلاصه پروازها
تعداد کل: 466
بدون توقف: 0
یک توقف: 319
دو توقف و بیشتر: 314
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Larnaca LCA, لارناکا, قبرس

رفت 1395/07/03 24 September 2016 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1395/07/10 01 October 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
10:05
5:40
LCAATHIKA
21:00
00:50 (Oct 03)
4:70
1,146,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
11:55
5:40
LCAATHIKA
21:00
00:50 (Oct 03)
4:70
1,146,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3904
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
15:40
5:40
LCAATHIKA
21:00
00:50 (Oct 03)
4:70
1,146,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3912
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   14:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
18:25
5:40
LCAATHIKA
21:00
00:50 (Oct 03)
4:70
1,146,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3914
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   16:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
20:15
5:40
LCAATHIKA
21:00
00:50 (Oct 03)
4:70
1,146,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3906
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   18:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
00:10 (Sep 25)
5:40
LCAATHIKA
21:00
00:50 (Oct 03)
4:70
1,146,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3910
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   00:10 (Sep 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
KK
Atlasjet
IKAISTECN
04:00
11:05
7:35
ECNISTIKA
19:00
02:20 (Oct 02)
6:50
1,154,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1012
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:30

به: ECN   11:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Saturday, October 1, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:20 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
04:00
16:30
13:00
ECNISTIKA
19:00
02:20 (Oct 02)
6:50
1,154,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1010
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   15:00

به: ECN   16:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:20 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
04:00
11:05
7:35
ECNISTIKA
07:00
02:20 (Oct 02)
18:50
1,154,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1012
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:30

به: ECN   11:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Saturday, October 1, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:20 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
04:00
23:05
19:35
ECNISTIKA
19:00
02:20 (Oct 02)
6:50
1,154,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1018
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: ECN   23:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Saturday, October 1, 2016
Atlasjet
KK1015
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:20 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
04:00
16:30
13:00
ECNISTIKA
07:00
02:20 (Oct 02)
18:50
1,154,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1010
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   15:00

به: ECN   16:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:20 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
KK
Atlasjet
IKAISTECN
04:00
23:05
19:35
ECNISTIKA
07:00
02:20 (Oct 02)
18:50
1,154,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
Atlasjet
KK6571
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Atlasjet
KK1018
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: ECN   23:05
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Saturday, October 1, 2016
Atlasjet
KK1019
از: ECN   07:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Atlasjet
KK6570
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:20 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
01:45
12:25
6:05
LCAATHIKA
21:00
00:50 (Oct 03)
4:70
1,163,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3104
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:40

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   07:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   10:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   12:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
01:45
12:25
6:05
LCAATHIKA
21:00
00:50 (Oct 03)
4:70
1,163,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3540
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   10:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   12:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3907
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   21:00

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNSAWIKA
21:30
02:35 (Oct 03)
28:35
1,175,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
01:25 (Sep 25)
22:30
ECNSAWIKA
21:30
02:35 (Oct 03)
28:35
1,175,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC216
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:40

به: ECN   01:25 (Sep 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
21:55
19:00
ECNSAWIKA
21:30
02:35 (Oct 03)
28:35
1,175,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC502
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:10

به: ECN   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
07:45 (Sep 25)
28:50
ECNSAWIKA
21:30
02:35 (Oct 03)
28:35
1,175,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC520
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10

به: ECN   07:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
10:05
5:40
LCAATHIKA
07:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   07:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
11:55
5:40
LCAATHIKA
07:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3904
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   07:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
10:05
5:40
LCAATHIKA
05:20
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
11:55
5:40
LCAATHIKA
05:20
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3904
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
15:40
5:40
LCAATHIKA
07:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3912
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   14:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   07:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
15:40
5:40
LCAATHIKA
05:20
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3912
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   14:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
18:25
5:40
LCAATHIKA
07:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3914
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   16:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   07:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
20:15
5:40
LCAATHIKA
07:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3906
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   18:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   07:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
18:25
5:40
LCAATHIKA
05:20
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3914
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   16:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
20:15
5:40
LCAATHIKA
05:20
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3906
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   18:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
00:10 (Sep 25)
5:40
LCAATHIKA
07:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3910
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   00:10 (Sep 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   07:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
00:10 (Sep 25)
5:40
LCAATHIKA
05:20
02:05 (Oct 02)
4:70
1,188,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3910
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   00:10 (Sep 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
01:45
12:25
6:05
LCAATHIKA
07:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,205,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3104
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:40

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   07:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   10:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   12:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   07:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
01:45
12:25
6:05
LCAATHIKA
07:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,205,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3540
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   10:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   12:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3911
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   07:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
01:45
12:25
6:05
LCAATHIKA
05:20
02:05 (Oct 02)
4:70
1,205,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3104
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:40

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   07:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   10:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   12:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
01:45
12:25
6:05
LCAATHIKA
05:20
02:05 (Oct 02)
4:70
1,205,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3540
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   10:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   12:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3901
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   05:20

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   07:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PS
شرکت هواپیمایی اوکراین
IKAKBPLCA
04:25
22:35
18:40
LCAKBPIKA
14:40
00:25 (Oct 02)
9:15
1,214,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS752
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73C
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS343
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   19:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   22:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS342
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:40

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73J
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS751
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   20:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:25 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 73C
PS
شرکت هواپیمایی اوکراین
IKAKBPLCA
04:25
13:05
9:10
LCAKBPIKA
14:40
00:25 (Oct 02)
9:15
1,214,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS752
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73C
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS341
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   10:10

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 73J
بازگشت Saturday, October 1, 2016
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS342
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   14:40

به: کیو, Boryspil Intl, Kiev   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73J
شرکت هواپیمایی اوکراین
PS751
از: کیو, Boryspil Intl, Kiev   20:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:25 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 73C
PC
IKASAWADAECN
03:25
11:55
9:00
ECNSAWIKA
21:30
02:35 (Oct 03)
28:35
1,239,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC4126
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:00

به: آدانا, Adana, Adana   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC224
از: آدانا, Adana, Adana   11:05

به: ECN   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC215
از: ECN   21:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:10
18:05
15:25
ECNISTIKA
02:35
13:05
10:00
1,268,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK966
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:30

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   02:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 332
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
10:05
5:40
LCAATHIKA
19:10
02:05 (Oct 02)
4:70
1,297,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3915
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
11:55
5:40
LCAATHIKA
19:10
02:05 (Oct 02)
4:70
1,297,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3904
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3915
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
15:40
5:40
LCAATHIKA
19:10
02:05 (Oct 02)
4:70
1,297,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3912
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   14:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3915
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
18:25
5:40
LCAATHIKA
19:10
02:05 (Oct 02)
4:70
1,297,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3914
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   16:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3915
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
20:15
5:40
LCAATHIKA
19:10
02:05 (Oct 02)
4:70
1,297,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3906
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   18:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3915
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
00:10 (Sep 25)
5:40
LCAATHIKA
19:10
02:05 (Oct 02)
4:70
1,297,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3910
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   00:10 (Sep 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3915
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
01:45
12:25
6:05
LCAATHIKA
19:10
02:05 (Oct 02)
4:70
1,314,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3104
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:40

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   07:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   10:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   12:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3915
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
01:45
12:25
6:05
LCAATHIKA
19:10
02:05 (Oct 02)
4:70
1,314,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3540
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   10:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   12:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3915
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   19:10

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
04:10
18:05
14:25
ECNISTIKA
02:35
13:05
10:00
1,320,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK966
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:30

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   02:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 332
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNADASAWIKA
12:05
02:35 (Oct 02)
14:00
1,342,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC4233
از: ECN   12:05

به: آدانا, Adana, Adana   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC129
از: آدانا, Adana, Adana   18:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNADASAWIKA
12:05
02:35 (Oct 02)
14:00
1,342,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC4233
از: ECN   12:05

به: آدانا, Adana, Adana   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4125
از: آدانا, Adana, Adana   19:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNADASAWIKA
12:05
02:35 (Oct 02)
14:00
1,342,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC4233
از: ECN   12:05

به: آدانا, Adana, Adana   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4129
از: آدانا, Adana, Adana   15:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNAYTSAWIKA
12:00
02:35 (Oct 02)
14:05
1,360,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC4231
از: ECN   12:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC143
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   16:30

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNAYTSAWIKA
12:00
02:35 (Oct 02)
14:05
1,360,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC4231
از: ECN   12:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC145
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   14:00

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNAYTSAWIKA
12:00
02:35 (Oct 02)
14:05
1,360,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC4231
از: ECN   12:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4141
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   19:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   20:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNAYTSAWIKA
12:00
02:35 (Oct 02)
14:05
1,360,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC4231
از: ECN   12:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4145
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   16:15

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNAYTSAWIKA
12:00
02:35 (Oct 02)
14:05
1,360,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC4231
از: ECN   12:00

به: آنتالیا, Antalya, Antalya   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4441
از: آنتالیا, Antalya, Antalya   20:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
10:05
5:40
LCAATHIKA
10:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,375,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3902
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
11:55
5:40
LCAATHIKA
10:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,375,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3904
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   10:15

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
15:40
5:40
LCAATHIKA
10:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,375,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3912
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   14:00

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
18:25
5:40
LCAATHIKA
10:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,375,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3914
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   16:45

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   18:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
20:15
5:40
LCAATHIKA
10:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,375,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3906
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   18:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHLCA
01:45
00:10 (Sep 25)
5:40
LCAATHIKA
10:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,375,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3910
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:30

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   00:10 (Sep 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNSAWIKA
17:45
02:35 (Oct 02)
8:20
1,382,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC519
از: ECN   17:45

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNADBSAWIKA
11:55
02:35 (Oct 02)
14:10
1,384,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC521
از: ECN   11:55

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC121
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   19:55

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   21:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNADBSAWIKA
11:55
02:35 (Oct 02)
14:10
1,384,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC521
از: ECN   11:55

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4121
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   14:45

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNADBSAWIKA
11:55
02:35 (Oct 02)
14:10
1,384,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC521
از: ECN   11:55

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4123
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   18:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNADBSAWIKA
11:55
02:35 (Oct 02)
14:10
1,384,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC521
از: ECN   11:55

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4198
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   15:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNADBSAWIKA
11:55
02:35 (Oct 02)
14:10
1,384,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC521
از: ECN   11:55

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC4425
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   16:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   17:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
IKASAWECN
03:25
09:30
6:35
ECNADBSAWIKA
11:55
02:35 (Oct 02)
14:10
1,384,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
PC
PC513
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
PC
PC212
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   07:45

به: ECN   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Saturday, October 1, 2016
PC
PC521
از: ECN   11:55

به: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   13:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC2814
از: ازمیر, Adnan Menderes, Izmir   14:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 738
PC
PC512
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:35 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
01:45
12:25
6:05
LCAATHIKA
10:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,391,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3104
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   06:40

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   07:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   10:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   12:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
A3
هواپیمایی اژه
IKAATHSKGLCA
01:45
12:25
6:05
LCAATHIKA
10:45
02:05 (Oct 02)
4:70
1,391,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی اژه
A3949
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3540
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   08:25

به: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   09:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی اژه
A3920
از: تسالونیکی, Makedonia, Thessaloniki   10:35

به: لارناکا, Larnaca, Larnaca   12:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی اژه
A3903
از: لارناکا, Larnaca, Larnaca   10:45

به: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اژه
A3948
از: آتن, Eleftherios Venizelos Intl, Athens   22:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:10
18:05
15:25
ECNISTIKA
20:55
05:00 (Oct 02)
7:35
1,457,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK966
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:30

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK963
از: ECN   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:10
18:05
15:25
ECNISTIKA
19:00
05:00 (Oct 02)
9:30
1,457,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK966
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:30

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK967
از: ECN   19:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:45
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:10
18:05
15:25
ECNISTIKA
16:20
05:00 (Oct 02)
12:10
1,457,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK966
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:30

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:10
18:05
15:25
ECNISTIKA
16:20
00:30 (Oct 02)
7:40
1,457,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK966
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:30

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK969
از: ECN   16:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
03:10
18:05
15:25
ECNISTIKA
10:05
00:30 (Oct 02)
13:55
1,457,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK966
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:30

به: ECN   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK973
از: ECN   10:05

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
02:00
07:40
6:10
ECNISTIKA
02:35
13:05
10:00
1,509,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK960
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:05

به: ECN   07:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   02:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
06:30
15:15
9:15
ECNISTIKA
02:35
13:05
10:00
1,509,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK968
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:35

به: ECN   15:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK965
از: ECN   02:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTECN
04:10
15:15
11:35
ECNISTIKA
02:35
13:05
10:00
1,509,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam K