خلاصه پروازها
تعداد کل: 115
بدون توقف: 0
یک توقف: 0
دو توقف و بیشتر: 115
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Mc Carran Intl LAS, لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا

رفت 1394/10/06 27 December 2015 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1394/10/13 03 January 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل

Multi
IKADXBLAXLAS
04:05
17:15
19:75
LASBOSDXBIKA
23:59
17:55 (Jan 05)
18:80
5,216,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK215
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:30

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
ویرجین امریکا
VX486
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK6306
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK979
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   16:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 773

Multi
IKADXBLAXLAS
04:05
17:15
19:75
LASBOSDXBIKA
23:59
19:45 (Jan 05)
18:80
5,216,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK215
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:30

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
ویرجین امریکا
VX486
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK6306
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBBOSLAS
21:10
13:04 (Dec 28)
22:74
LASBOSDXBIKA
23:59
17:55 (Jan 05)
18:80
5,216,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   23:59
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی امارات
EK239
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:40

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK6305
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:04
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK6306
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK979
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   16:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 773
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBBOSLAS
19:20
13:04 (Dec 28)
22:75
LASBOSDXBIKA
23:59
17:55 (Jan 05)
18:80
5,216,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:20

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی امارات
EK239
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:40

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK6305
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:04
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK6306
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK979
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   16:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 773
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBBOSLAS
21:10
13:04 (Dec 28)
22:74
LASBOSDXBIKA
23:59
19:45 (Jan 05)
18:80
5,216,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   23:59
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی امارات
EK239
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:40

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK6305
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:04
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK6306
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EK
هواپیمایی امارات
IKADXBBOSLAS
19:20
13:04 (Dec 28)
22:75
LASBOSDXBIKA
23:59
19:45 (Jan 05)
18:80
5,216,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:20

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی امارات
EK239
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:40

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK6305
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:04
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
هواپیمایی امارات
EK6306
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
19:57 (Dec 28)
35:02
LASJFKAUHIKA
23:35
03:25 (Jan 06)
40:20
6,229,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   09:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY3300
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:57
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY3039
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   07:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY102
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   12:15 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
19:57 (Dec 28)
35:02
LASJFKAUHIKA
23:35
03:25 (Jan 06)
40:20
6,285,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   09:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY3300
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:57
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY3039
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   07:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY100
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:00

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:40 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
16:31
25:21
LASSFOFRAIKA
11:44
00:50 (Jan 05)
25:36
6,507,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:31
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:44

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:31
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
16:31
25:21
LASSFOFRAIKA
10:57
00:50 (Jan 05)
26:23
6,507,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:31
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:57

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:39
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:40
17:21
26:11
LASSFOFRAIKA
11:44
00:50 (Jan 05)
25:36
6,507,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:07

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:44

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:31
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:40
17:21
26:11
LASSFOFRAIKA
10:57
00:50 (Jan 05)
26:23
6,507,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:07

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:57

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:39
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:18
29:08
LASSFOFRAIKA
11:44
00:50 (Jan 05)
25:36
6,507,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:18

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:18
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:44

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:31
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:18
29:08
LASSFOFRAIKA
10:57
00:50 (Jan 05)
26:23
6,507,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:18

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:18
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:57

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:39
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
16:31
25:21
LASORDFRAIKA
08:35
00:50 (Jan 05)
28:45
6,714,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:31
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:17
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
16:31
25:21
LASORDFRAIKA
08:35
00:50 (Jan 05)
28:45
6,714,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:31
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:17
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:35 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:40
17:21
26:11
LASORDFRAIKA
08:35
00:50 (Jan 05)
28:45
6,714,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:07

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:17
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:40
17:21
26:11
LASORDFRAIKA
08:35
00:50 (Jan 05)
28:45
6,714,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:07

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:17
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:35 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:18
29:08
LASORDFRAIKA
08:35
00:50 (Jan 05)
28:45
6,714,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:18

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:18
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:17
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:18
29:08
LASORDFRAIKA
08:35
00:50 (Jan 05)
28:45
6,714,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:18

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:18
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:17
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:35 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
16:31
25:21
LASORDFRAIKA
14:26
00:50 (Jan 06)
46:54
6,750,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:31
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:26

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:08
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
16:31
25:21
LASORDFRAIKA
14:26
00:50 (Jan 06)
46:54
6,750,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:31
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:26

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:08
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:35 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
16:31
25:21
LASORDFRAIKA
14:26
00:50 (Jan 06)
46:54
6,750,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:31
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:26

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:08
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH9153
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:20

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:40
17:21
26:11
LASORDFRAIKA
14:26
00:50 (Jan 06)
46:54
6,750,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:07

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:26

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:08
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:40
17:21
26:11
LASORDFRAIKA
14:26
00:50 (Jan 06)
46:54
6,750,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:07

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:26

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:08
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:35 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:40
17:21
26:11
LASORDFRAIKA
14:26
00:50 (Jan 06)
46:54
6,750,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:07

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:26

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:08
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH9153
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:20

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:18
29:08
LASORDFRAIKA
14:26
00:50 (Jan 06)
46:54
6,750,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:18

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:18
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:26

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:08
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:18
29:08
LASORDFRAIKA
14:26
00:50 (Jan 06)
46:54
6,750,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:18

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:18
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:26

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:08
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:35 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:02
19:87
LASYYZSAWIKA
23:55
23:45 (Jan 05)
16:60
6,806,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 789
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:02
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:55

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   07:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
16:31
25:21
LASDENFRAIKA
13:28
00:50 (Jan 05)
23:52
6,817,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:31
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:28

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   16:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:40
17:21
26:11
LASDENFRAIKA
13:28
00:50 (Jan 05)
23:52
6,817,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:07

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:28

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   16:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:18
29:08
LASDENFRAIKA
13:28
00:50 (Jan 05)
23:52
6,817,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:18

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:18
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:28

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   16:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
16:31
25:21
LASLAXFRAIKA
09:36
00:50 (Jan 05)
27:44
6,817,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:00
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:31
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9249
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   09:36

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   10:58
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH457
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:40
17:21
26:11
LASLAXFRAIKA
09:36
00:50 (Jan 05)
27:44
6,817,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:07

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9249
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   09:36

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   10:58
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH457
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:18
29:08
LASLAXFRAIKA
09:36
00:50 (Jan 05)
27:44
6,817,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:18

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:18
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9249
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   09:36

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   10:58
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH457
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
19:57 (Dec 28)
35:02
LASLAXAUHIKA
13:05
03:25 (Jan 05)
20:30
7,121,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   09:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY3300
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:57
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:13
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:02
31:52
LASSFOFRAIKA
11:44
00:50 (Jan 05)
25:36
7,282,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 789
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:02
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:44

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:31
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:02
31:52
LASSFOFRAIKA
10:57
00:50 (Jan 05)
26:23
7,282,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 789
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:02
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:57

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:39
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:02
31:52
LASORDFRAIKA
08:35
00:50 (Jan 05)
28:45
7,489,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 789
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:02
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:17
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:02
31:52
LASORDFRAIKA
08:35
00:50 (Jan 05)
28:45
7,489,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 789
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:02
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:17
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:35 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:02
31:52
LASDENFRAIKA
13:28
00:50 (Jan 05)
23:52
7,592,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 789
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:02
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:28

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   16:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:02
31:52
LASLAXFRAIKA
09:36
00:50 (Jan 05)
27:44
7,592,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 789
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:02
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
لوفت هانزا
LH9249
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   09:36

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   10:58
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH457
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
04:25
22:45
22:20
LASLAXAUHIKA
13:05
03:25 (Jan 05)
20:30
7,689,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8295
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:13
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:45 (Dec 28)
22:20
LASLAXAUHIKA
13:05
03:25 (Jan 05)
20:30
7,689,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   09:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8295
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:13
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:45 (Dec 28)
22:20
LASLAXAUHIKA
13:05
03:25 (Jan 05)
20:30
7,689,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8295
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:13
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
19:57 (Dec 28)
35:02
LASJFKAUHIKA
12:08
03:25 (Jan 05)
27:47
7,722,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   09:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY3300
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:57
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY8331
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:08

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY100
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:00

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:40 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRALAXLAS
02:40
17:21
17:89
LASYYZSAWIKA
23:55
23:45 (Jan 05)
16:60
7,753,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:07

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:55

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   07:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H

Multi
IKAFRADENLAS
02:40
20:18
17:50
LASYYZSAWIKA
23:55
23:45 (Jan 05)
16:60
7,753,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:18

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:18
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:55

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   07:05 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   19:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 73H

Multi
IKADXBLAXLAS
04:05
17:15
19:75
LASBOSDXBIKA
23:59
17:55 (Jan 05)
18:80
8,068,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK215
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:30

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
ویرجین امریکا
VX486
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
JetBlue Airways
B6778
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK979
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   16:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 773

Multi
IKADXBLAXLAS
04:05
17:15
19:75
LASBOSDXBIKA
23:59
19:45 (Jan 05)
18:80
8,068,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK976
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:05

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   06:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK215
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:30

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
ویرجین امریکا
VX486
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
JetBlue Airways
B6778
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKADXBBOSLAS
21:10
13:04 (Dec 28)
22:74
LASBOSDXBIKA
23:59
17:55 (Jan 05)
18:80
8,068,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   23:59
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی امارات
EK239
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:40

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK6305
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:04
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
JetBlue Airways
B6778
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK979
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   16:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 773

Multi
IKADXBBOSLAS
19:20
13:04 (Dec 28)
22:75
LASBOSDXBIKA
23:59
17:55 (Jan 05)
18:80
8,068,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:20

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی امارات
EK239
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:40

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK6305
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:04
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
JetBlue Airways
B6778
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK979
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   16:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: 773

Multi
IKADXBBOSLAS
21:10
13:04 (Dec 28)
22:74
LASBOSDXBIKA
23:59
19:45 (Jan 05)
18:80
8,068,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK978
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   23:59
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی امارات
EK239
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:40

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK6305
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:04
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
JetBlue Airways
B6778
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W

Multi
IKADXBBOSLAS
19:20
13:04 (Dec 28)
22:75
LASBOSDXBIKA
23:59
19:45 (Jan 05)
18:80
8,068,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
هواپیمایی امارات
EK980
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:20

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   22:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی امارات
EK239
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   02:40

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK6305
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:04
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, January 3, 2016
JetBlue Airways
B6778
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:59

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   07:49 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی امارات
EK240
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   10:55

به: دبی, Dubai Intl, Dubai   08:10 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی امارات
EK977
از: دبی, Dubai Intl, Dubai   18:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
04:25
22:45
22:20
LASJFKAUHIKA
12:08
03:25 (Jan 05)
27:47
8,290,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8295
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY8331
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:08

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY100
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:00

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:40 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHLAXLAS
04:25
17:40
19:70
LASLAXAUHIKA
13:05
03:25 (Jan 05)
20:30
8,292,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY171
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY3339
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:13
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDLAS
20:25
15:21 (Dec 28)
21:45
LASLAXAUHIKA
13:05
03:25 (Jan 05)
20:30
8,292,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3041
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:20

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:21
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:13
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDLAS
20:25
19:12 (Dec 28)
22:05
LASLAXAUHIKA
13:05
03:25 (Jan 05)
20:30
8,292,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3187
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:05

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:12
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:13
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHLAXLAS
20:25
17:40 (Dec 28)
19:70
LASLAXAUHIKA
13:05
03:25 (Jan 05)
20:30
8,292,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY171
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY3339
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:13
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:45 (Dec 28)
22:20
LASJFKAUHIKA
12:08
03:25 (Jan 05)
27:47
8,292,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   09:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8295
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, January 3, 2016
اتحاد ایرویز
EY8331
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:08

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY100
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:00

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:40 (Jan 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:45 (Dec 28)
22:20
LASJFKAUHIKA
12:08
03:25 (Jan 05)
27:47
8,292,000 تومان
رفت Sunday, December 27, 2015