خلاصه پروازها
تعداد کل: 50
بدون توقف: 0
یک توقف: 0
دو توقف و بیشتر: 50
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکداماز Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Mc Carran Intl LAS, لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا

رفت 1393/10/07 28 December 2014 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1393/10/14 04 January 2015 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDLAS
04:10
20:10
27:30
LASJFKAUHIKA
23:19
02:55 (Jan 07)
40:06
6,566,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   06:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:30

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3041
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:20

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
اتحاد ایرویز
EY8335
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:19

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   07:00 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY102
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   11:40

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:10 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDLAS
04:10
23:20
30:40
LASJFKAUHIKA
23:19
02:55 (Jan 07)
40:06
6,566,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   06:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:30

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3187
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
اتحاد ایرویز
EY8335
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:19

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   07:00 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY102
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   11:40

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:10 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDLAS
04:10
20:10
27:30
LASJFKAUHIKA
23:19
02:55 (Jan 07)
40:06
6,645,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   06:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:30

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3041
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:20

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
اتحاد ایرویز
EY8335
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:19

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   07:00 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY100
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:55

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:25 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDLAS
04:10
23:20
30:40
LASJFKAUHIKA
23:19
02:55 (Jan 07)
40:06
6,645,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   06:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:30

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3187
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
اتحاد ایرویز
EY8335
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:19

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   07:00 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY100
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:55

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:25 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:00

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDLAS
04:20
20:10
27:20
LASORDDOHIKA
12:10
21:10 (Jan 05)
21:30
7,082,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5549
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:20

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: M83
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:40 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDLAS
04:20
20:10
27:20
LASORDDOHIKA
12:10
03:20 (Jan 06)
27:40
7,082,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5549
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:20

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: M83
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:40 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDLAS
04:20
20:10
27:20
LASPHLDOHIKA
01:00
21:10 (Jan 05)
32:40
7,082,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5549
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:20

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR3809
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   01:00

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   08:29
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR728
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   10:15

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:50 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHJFKLAS
04:20
20:24
27:34
LASORDDOHIKA
12:10
21:10 (Jan 05)
21:30
7,082,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR701
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:05

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5133
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:29

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: M83
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:40 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHJFKLAS
04:20
20:24
27:34
LASORDDOHIKA
12:10
03:20 (Jan 06)
27:40
7,082,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR701
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:05

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5133
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:29

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: M83
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:40 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHJFKLAS
22:10
20:24 (Dec 29)
33:44
LASORDDOHIKA
12:10
21:10 (Jan 05)
21:30
7,082,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR701
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:05

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5133
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:29

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: M83
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:40 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDLAS
04:20
20:10
27:20
LASJFKDOHIKA
10:15
21:10 (Jan 05)
23:25
7,483,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5549
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:20

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR702
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDLAS
04:20
20:10
27:20
LASJFKDOHIKA
10:15
03:20 (Jan 06)
29:35
7,483,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5549
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:20

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR702
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHJFKLAS
04:20
20:24
27:34
LASJFKDOHIKA
10:15
21:10 (Jan 05)
23:25
7,483,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR701
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:05

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5133
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:29

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR702
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHJFKLAS
04:20
20:24
27:34
LASJFKDOHIKA
10:15
03:20 (Jan 06)
29:35
7,483,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR701
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:05

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5133
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:29

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR702
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHPHLLAS
22:10
13:55 (Dec 29)
27:15
LASORDDOHIKA
12:10
21:10 (Jan 05)
21:30
8,119,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR727
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   07:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR3784
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   11:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: M83
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:40 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHPHLLAS
22:10
13:55 (Dec 29)
27:15
LASORDDOHIKA
12:10
03:20 (Jan 06)
27:40
8,119,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR727
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   07:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR3784
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   11:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: M83
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:40 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHCDGLAS
22:10
20:24 (Dec 29)
33:44
LASORDDOHIKA
12:10
21:10 (Jan 05)
21:30
8,230,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR41
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:50

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 346
هواپیمایی قطر
QR5133
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 763
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: M83
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:40 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHCDGLAS
22:10
20:24 (Dec 29)
33:44
LASORDDOHIKA
12:10
03:20 (Jan 06)
27:40
8,230,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR41
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:50

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 346
هواپیمایی قطر
QR5133
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 763
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:55
کلاس: Economy
هواپیما: M83
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:40 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHPHLLAS
22:10
13:55 (Dec 29)
27:15
LASJFKDOHIKA
10:15
21:10 (Jan 05)
23:25
8,519,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR727
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   07:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR3784
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   11:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR702
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHPHLLAS
22:10
13:55 (Dec 29)
27:15
LASJFKDOHIKA
10:15
03:20 (Jan 06)
29:35
8,519,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR727
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   07:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR3784
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   11:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR702
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDLAS
04:20
20:10
27:20
LASCDGDOHIKA
10:15
03:20 (Jan 06)
29:35
8,643,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5549
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:20

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   10:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR40
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   15:00

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:25
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHJFKLAS
04:20
20:24
27:34
LASCDGDOHIKA
10:15
03:20 (Jan 06)
29:35
8,643,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR701
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:05

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5133
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:29

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   10:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR40
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   15:00

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:25
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHCDGLAS
22:10
20:24 (Dec 29)
33:44
LASJFKDOHIKA
10:15
21:10 (Jan 05)
23:25
8,643,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR41
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:50

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 346
هواپیمایی قطر
QR5133
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 763
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR702
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHCDGLAS
22:10
20:24 (Dec 29)
33:44
LASJFKDOHIKA
10:15
03:20 (Jan 06)
29:35
8,643,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR41
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:50

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 346
هواپیمایی قطر
QR5133
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 763
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:15
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR702
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHCDGLAS
22:10
20:24 (Dec 29)
33:44
LASCDGDOHIKA
10:15
03:20 (Jan 06)
29:35
9,496,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR41
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:50

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   06:55
کلاس: Economy
هواپیما: 346
هواپیمایی قطر
QR5133
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:24
کلاس: Economy
هواپیما: 763
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   10:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR40
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   15:00

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:25
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHPHLLAS
22:10
13:55 (Dec 29)
27:15
LASCDGDOHIKA
10:15
03:20 (Jan 06)
29:35
9,711,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:10

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR727
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   07:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR3784
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   11:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی قطر
QR5125
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:15

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   10:30 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR40
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   15:00

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:25
کلاس: Economy
هواپیما: 388
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
08:10
22:52
26:12
LASORDISTIKA
14:41
01:00 (Jan 06)
22:49
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   08:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
06:20
22:52
28:02
LASORDISTIKA
14:41
01:00 (Jan 06)
22:49
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 737
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
05:10
22:52
29:12
LASORDISTIKA
14:41
01:00 (Jan 06)
22:49
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
08:10
22:52
26:12
LASORDISTIKA
14:41
04:00 (Jan 06)
25:49
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   08:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
03:35
22:52
30:47
LASORDISTIKA
14:41
01:00 (Jan 06)
22:49
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
06:20
22:52
28:02
LASORDISTIKA
14:41
04:00 (Jan 06)
25:49
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 737
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
08:10
22:52
26:12
LASORDISTIKA
14:41
05:50 (Jan 06)
27:39
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   08:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
05:10
22:52
29:12
LASORDISTIKA
14:41
04:00 (Jan 06)
25:49
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
06:20
22:52
28:02
LASORDISTIKA
14:41
05:50 (Jan 06)
27:39
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 737
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
03:35
22:52
30:47
LASORDISTIKA
14:41
04:00 (Jan 06)
25:49
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
05:10
22:52
29:12
LASORDISTIKA
14:41
05:50 (Jan 06)
27:39
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTORDLAS
03:35
22:52
30:47
LASORDISTIKA
14:41
05:50 (Jan 06)
27:39
12,999,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK5
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK8629
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:52
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
08:10
22:37
25:57
LASORDISTIKA
14:41
01:00 (Jan 06)
22:49
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   08:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
06:20
22:37
27:47
LASORDISTIKA
14:41
01:00 (Jan 06)
22:49
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 737
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
05:10
22:37
28:57
LASORDISTIKA
14:41
01:00 (Jan 06)
22:49
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
08:10
22:37
25:57
LASORDISTIKA
14:41
04:00 (Jan 06)
25:49
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   08:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
03:35
22:37
30:32
LASORDISTIKA
14:41
01:00 (Jan 06)
22:49
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
06:20
22:37
27:47
LASORDISTIKA
14:41
04:00 (Jan 06)
25:49
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 737
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
08:10
22:37
25:57
LASORDISTIKA
14:41
05:50 (Jan 06)
27:39
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   08:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
05:10
22:37
28:57
LASORDISTIKA
14:41
04:00 (Jan 06)
25:49
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
06:20
22:37
27:47
LASORDISTIKA
14:41
05:50 (Jan 06)
27:39
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   08:20
کلاس: Economy
هواپیما: 737
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
03:35
22:37
30:32
LASORDISTIKA
14:41
04:00 (Jan 06)
25:49
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:00 (Jan 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
05:10
22:37
28:57
LASORDISTIKA
14:41
05:50 (Jan 06)
27:39
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTIAHLAS
03:35
22:37
30:32
LASORDISTIKA
14:41
05:50 (Jan 06)
27:39
13,121,000 تومان
رفت Sunday, December 28, 2014
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:35

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:30
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK33
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   13:20

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK8636
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:13

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:37
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, January 4, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK8628
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:12
کلاس: Economy
هواپیما: 753
هواپیمایی ترکیه
TK6
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:50

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:25 (Jan 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 332
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است