خلاصه پروازها
تعداد کل: 179
بدون توقف: 0
یک توقف: 0
دو توقف و بیشتر: 179
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Mc Carran Intl LAS, لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا

رفت 1394/12/23 13 March 2016 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1395/01/01 20 March 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
04:25
22:25
28:30
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,251,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
20:40 (Mar 14)
34:45
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,251,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8270
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:46

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:25 (Mar 14)
36:30
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,251,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHLAXLAS
20:25
20:00 (Mar 14)
19:65
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,252,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY171
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY3339
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   18:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
20:09 (Mar 14)
22:24
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,252,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY3300
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:09
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:25 (Mar 14)
22:20
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,252,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
04:25
22:25
28:30
LASORDAUHIKA
00:40
04:25 (Mar 22)
40:15
5,256,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
20:40 (Mar 14)
34:45
LASORDAUHIKA
00:40
04:25 (Mar 22)
40:15
5,256,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8270
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:46

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:25 (Mar 14)
36:30
LASORDAUHIKA
00:40
04:25 (Mar 22)
40:15
5,256,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
04:25
20:40 (Mar 14)
50:45
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,256,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8270
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:46

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
04:25
22:25 (Mar 14)
52:30
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,256,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
04:25
20:40 (Mar 14)
50:45
LASORDAUHIKA
00:40
04:25 (Mar 22)
40:15
5,261,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8270
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:46

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
04:25
22:25 (Mar 14)
52:30
LASORDAUHIKA
00:40
04:25 (Mar 22)
40:15
5,261,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHLAXLAS
04:25
18:09
20:45
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,562,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY171
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY3339
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:09
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDLAS
20:25
15:18 (Mar 14)
20:93
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,889,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3041
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:20

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:18
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDLAS
20:25
19:09 (Mar 14)
21:75
LASORDAUHIKA
00:40
17:50 (Mar 21)
30:40
5,889,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3187
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:05

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:09
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   06:14
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAISTLAXLAS
03:25
21:55
29:00
LASSFOISTIKA
16:00
05:15 (Mar 22)
25:45
5,995,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX913
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:40
18:01
25:51
LASSFOFRAIKA
13:25
01:50 (Mar 22)
24:55
6,143,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   11:40
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9344
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:57

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:01
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:25

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:07
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:03
27:53
LASSFOFRAIKA
13:25
01:50 (Mar 22)
24:55
6,143,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:04

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:03
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:25

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:07
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:39
31:29
LASSFOFRAIKA
13:25
01:50 (Mar 22)
24:55
6,143,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:05
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   22:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:39
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:25

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:07
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:39
31:29
LASSFOFRAIKA
13:25
01:50 (Mar 22)
24:55
6,143,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   19:10
کلاس: Economy
هواپیما: 789
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   22:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:39
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:25

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:07
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAISTLAXLAS
03:25
21:55
29:00
LASSFOSAWIKA
16:00
04:10 (Mar 22)
24:40
6,256,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX913
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 738

Multi
IKAISTLAXLAS
03:25
21:55
29:00
LASSFOSAWIKA
14:40
04:10 (Mar 22)
26:00
6,256,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX909
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:40

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 738
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
04:25
22:25
28:30
LASORDAUHIKA
05:10
17:50 (Mar 21)
26:10
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3179
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   05:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:52
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
04:25
22:25
28:30
LASLAXAUHIKA
13:00
04:25 (Mar 22)
27:55
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:00

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHLAXLAS
20:25
20:00 (Mar 14)
19:65
LASORDAUHIKA
05:10
17:50 (Mar 21)
26:10
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY171
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY3339
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   18:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3179
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   05:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:52
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
20:09 (Mar 14)
22:24
LASORDAUHIKA
05:10
17:50 (Mar 21)
26:10
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY3300
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:09
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3179
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   05:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:52
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
20:40 (Mar 14)
34:45
LASORDAUHIKA
05:10
17:50 (Mar 21)
26:10
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8270
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:46

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3179
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   05:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:52
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:25 (Mar 14)
22:20
LASORDAUHIKA
05:10
17:50 (Mar 21)
26:10
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3179
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   05:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:52
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:25 (Mar 14)
36:30
LASORDAUHIKA
05:10
17:50 (Mar 21)
26:10
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3179
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   05:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:52
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHLAXLAS
20:25
20:00 (Mar 14)
19:65
LASLAXAUHIKA
13:00
04:25 (Mar 22)
27:55
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY171
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY3339
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   18:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:00

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
20:09 (Mar 14)
22:24
LASLAXAUHIKA
13:00
04:25 (Mar 22)
27:55
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY3300
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:09
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:00

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
20:40 (Mar 14)
34:45
LASLAXAUHIKA
13:00
04:25 (Mar 22)
27:55
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8270
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:46

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:00

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:25 (Mar 14)
22:20
LASLAXAUHIKA
13:00
04:25 (Mar 22)
27:55
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:35

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:00

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
20:25
22:25 (Mar 14)
36:30
LASLAXAUHIKA
13:00
04:25 (Mar 22)
27:55
6,257,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   20:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY103
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 388
اتحاد ایرویز
EY8291
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:00

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAISTLAXLAS
03:25
21:55
29:00
LASLAXISTIKA
14:40
05:15 (Mar 22)
27:05
6,278,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX475
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:40

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK10
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTLAXLAS
03:25
21:55
29:00
LASSFOISTIKA
12:45
02:05 (Mar 22)
25:50
6,319,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX251
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:45

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTLAXLAS
03:25
21:55
29:00
LASLAXISTIKA
11:35
02:05 (Mar 22)
27:00
6,322,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX1493
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:35

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی ترکیه
TK10
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTLAXLAS
07:40
21:55
24:45
LASSFOISTIKA
16:00
05:15 (Mar 22)
25:45
6,357,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX913
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTLAXLAS
05:15
21:55
27:10
LASSFOISTIKA
16:00
05:15 (Mar 22)
25:45
6,357,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX913
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTLAXLAS
03:25
21:55
29:00
LASSFOISTIKA
16:00
02:05 (Mar 22)
22:35
6,408,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX913
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTLAXLAS
03:25
21:55
29:00
LASSFOISTIKA
14:40
02:05 (Mar 22)
23:55
6,408,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX909
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:40

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTLAXLAS
03:25
21:55
29:00
LASSFOISTIKA
13:30
02:05 (Mar 22)
25:05
6,408,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX903
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:30

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:03
27:53
LASSFOFRAIKA
11:46
01:50 (Mar 22)
26:34
6,418,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:04

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:03
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:46

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:31
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:39
31:29
LASSFOFRAIKA
11:46
01:50 (Mar 22)
26:34
6,418,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:05
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   22:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:39
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:46

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:31
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRADENLAS
02:40
20:03
27:53
LASSFOFRAIKA
11:46
01:50 (Mar 22)
26:34
6,418,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH446
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9192
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   19:04

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:03
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:46

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:31
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:45

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:40
23:39
31:29
LASSFOFRAIKA
11:46
01:50 (Mar 22)
26:34
6,418,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:05
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   22:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:39
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:46

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   13:31
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:45

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAISTSFOLAS
03:25
21:10
28:15
LASSFOISTIKA
16:00
05:15 (Mar 22)
25:45
6,457,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK79
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX260
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:40

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX913
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTLAXLAS
03:25
21:55
29:00
LASLAXISTIKA
14:40
02:05 (Mar 22)
23:55
6,484,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX475
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:40

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK10
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:05 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:40
18:01
25:51
LASSFOFRAIKA
13:25
01:50 (Mar 22)
24:55
6,504,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:10
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9344
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:57

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:01
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:25

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:07
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHLAXLAS
04:25
18:09
20:45
LASORDAUHIKA
05:10
17:50 (Mar 21)
26:10
6,567,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY171
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY3339
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:09
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3179
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   05:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:52
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHLAXLAS
04:25
18:09
20:45
LASLAXAUHIKA
13:00
04:25 (Mar 22)
27:55
6,567,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY171
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   09:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY3339
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:09
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, March 20, 2016
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:00

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:10

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:30 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
19:30
27:20
LASORDFRAIKA
10:41
01:50 (Mar 22)
27:39
6,573,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9052
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:15

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   17:56

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:23
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:40
00:15 (Mar 14)
32:05
LASORDFRAIKA
10:41
01:50 (Mar 22)
27:39
6,573,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9052
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:15

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9212
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   22:40

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:15 (Mar 14)
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:23
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAISTLAXLAS
07:40
21:55
24:45
LASSFOSAWIKA
16:00
04:10 (Mar 22)
24:40
6,617,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX913
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 738

Multi
IKAISTLAXLAS
07:40
21:55
24:45
LASSFOSAWIKA
14:40
04:10 (Mar 22)
26:00
6,617,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX909
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:40

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 738

Multi
IKAISTLAXLAS
05:15
21:55
27:10
LASSFOSAWIKA
16:00
04:10 (Mar 22)
24:40
6,617,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX913
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 738

Multi
IKAISTLAXLAS
05:15
21:55
27:10
LASSFOSAWIKA
14:40
04:10 (Mar 22)
26:00
6,617,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX909
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:40

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK80
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:05 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   22:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 738

Multi
IKAFRAYYZLAS
02:40
22:12
30:02
LASORDFRAIKA
10:41
01:50 (Mar 22)
27:39
6,625,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
ایرکانادا
AC873
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   13:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ایرکانادا
AC1853
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   20:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:12
کلاس: Economy
هواپیما: 763
بازگشت Sunday, March 20, 2016
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:41

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:23
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:50 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAISTLAXLAS
07:40
21:55
24:45
LASLAXISTIKA
14:40
05:15 (Mar 22)
27:05
6,639,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:45
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK9
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   12:55

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ویرجین امریکا
VX490
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, March 20, 2016
ویرجین امریکا
VX475
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:40

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی ترکیه
TK10
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:55 (Mar 21)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:15 (Mar 22)
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTLAXLAS
05:15
21:55
27:10
LASLAXISTIKA
14:40
05:15 (Mar 22)
27:05
6,639,000 تومان
رفت Sunday, March 13, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873