خلاصه پروازها
تعداد کل: 151
بدون توقف: 0
یک توقف: 0
دو توقف و بیشتر: 151
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکداماز Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Mc Carran Intl LAS, لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا

رفت 1393/07/24 16 October 2014 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1393/08/01 23 October 2014 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHJFKLAS
04:35
19:55
25:50
LASPHLDOHIKA
22:30
03:25 (Oct 26)
42:25
4,915,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR701
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5133
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:15

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی قطر
QR3783
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   06:03 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی قطر
QR728
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   10:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHJFKLAS
04:35
19:55
25:50
LASPHLDOHIKA
22:30
09:55 (Oct 25)
24:55
5,099,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR701
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5133
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:15

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی قطر
QR3783
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   06:03 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی قطر
QR728
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   10:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR488
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHJFKLAS
04:35
19:55
25:50
LASORDDOHIKA
12:00
03:25 (Oct 25)
28:55
5,099,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR701
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5133
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:15

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   18:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHPHLLAS
10:55
13:40 (Oct 17)
37:15
LASPHLDOHIKA
22:30
03:25 (Oct 26)
42:25
5,101,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی قطر
QR489
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:55

به: دوحه, Doha Intl, Doha   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR727
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR3784
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   11:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی قطر
QR3783
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   06:03 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی قطر
QR728
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   10:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHJFKLAS
04:35
19:55
25:50
LASORDDOHIKA
12:00
09:55 (Oct 25)
35:25
5,112,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR701
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:15

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5133
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:15

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:55
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   18:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR488
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASORDVIEIKA
08:24
02:00 (Oct 25)
31:06
5,207,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7702
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:24

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:01
کلاس: Economy
هواپیما: 752
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: وین, Schwechat, Vienna   08:40 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
28:38
LASORDVIEIKA
08:24
02:00 (Oct 25)
31:06
5,212,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7702
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:24

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:01
کلاس: Economy
هواپیما: 752
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: وین, Schwechat, Vienna   08:40 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRALAXLAS
02:15
20:49
29:04
LASORDVIEIKA
08:24
02:00 (Oct 25)
31:06
5,212,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9248
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:34

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7702
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:24

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:01
کلاس: Economy
هواپیما: 752
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: وین, Schwechat, Vienna   08:40 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,218,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
28:38
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,223,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:15
20:49
29:04
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,223,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9248
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:34

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
22:40
30:55
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,223,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH8934
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHPHLLAS
10:55
13:40 (Oct 17)
37:15
LASPHLDOHIKA
22:30
09:55 (Oct 25)
24:55
5,277,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی قطر
QR489
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:55

به: دوحه, Doha Intl, Doha   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR727
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR3784
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   11:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی قطر
QR3783
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   06:03 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی قطر
QR728
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   10:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR488
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHPHLLAS
10:55
13:40 (Oct 17)
37:15
LASORDDOHIKA
12:00
03:25 (Oct 25)
28:55
5,277,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی قطر
QR489
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:55

به: دوحه, Doha Intl, Doha   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR727
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR3784
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   11:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   18:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHPHLLAS
10:55
13:40 (Oct 17)
37:15
LASORDDOHIKA
12:00
09:55 (Oct 25)
35:25
5,290,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی قطر
QR489
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:55

به: دوحه, Doha Intl, Doha   12:30
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR727
از: دوحه, Doha Intl, Doha   01:05

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   07:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR3784
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   11:25

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   18:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR488
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASIADVIEIKA
07:33
02:00 (Oct 25)
17:53
5,310,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7864
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:33

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:06
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی اتریش
OS94
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:35

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
28:38
LASIADVIEIKA
07:33
02:00 (Oct 25)
17:53
5,315,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7864
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:33

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:06
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی اتریش
OS94
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:35

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRALAXLAS
02:15
20:49
29:04
LASIADVIEIKA
07:33
02:00 (Oct 25)
17:53
5,315,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9248
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:34

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7864
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:33

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:06
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی اتریش
OS94
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:35

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,321,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
28:38
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,326,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:15
20:49
29:04
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,326,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9248
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:34

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
22:40
30:55
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,327,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH8934
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRASFOLAS
02:15
17:41
17:76
LASORDVIEIKA
08:24
02:00 (Oct 25)
31:06
5,470,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9316
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:41
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7702
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:24

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:01
کلاس: Economy
هواپیما: 752
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: وین, Schwechat, Vienna   08:40 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRASFOLAS
02:15
19:39
17:78
LASORDVIEIKA
08:24
02:00 (Oct 25)
31:06
5,470,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:01

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:39
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7702
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:24

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:01
کلاس: Economy
هواپیما: 752
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: وین, Schwechat, Vienna   08:40 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
17:82
LASORDVIEIKA
08:24
02:00 (Oct 25)
31:06
5,470,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:55
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7702
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:24

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:01
کلاس: Economy
هواپیما: 752
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: وین, Schwechat, Vienna   08:40 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
17:92
LASORDVIEIKA
08:24
02:00 (Oct 25)
31:06
5,470,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7702
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:24

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:01
کلاس: Economy
هواپیما: 752
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: وین, Schwechat, Vienna   08:40 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,477,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:15
17:41
17:76
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,481,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9316
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:41
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:15
19:39
17:78
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,481,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:01

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:39
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
17:92
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,481,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
17:82
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,481,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:55
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
22:40
30:55
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,482,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH8934
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
22:40
30:55
LASDENFRAIKA
11:07
00:10 (Oct 25)
15:30
5,482,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:55
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH8934
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:07

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:02
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASLAXFRAIKA
15:13
00:10 (Oct 25)
16:12
5,494,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9413
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH451
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASLAXFRAIKA
13:29
00:10 (Oct 25)
16:11
5,494,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9409
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:29

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH451
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
28:38
LASLAXFRAIKA
15:13
00:10 (Oct 25)
16:12
5,499,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9413
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH451
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:15
20:49
29:04
LASLAXFRAIKA
15:13
00:10 (Oct 25)
16:12
5,499,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9248
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:34

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9413
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH451
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
28:38
LASLAXFRAIKA
13:29
00:10 (Oct 25)
16:11
5,499,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9409
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:29

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH451
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:15
20:49
29:04
LASLAXFRAIKA
13:29
00:10 (Oct 25)
16:11
5,499,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9248
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:34

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9409
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:29

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH451
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
22:40
30:55
LASLAXFRAIKA
15:13
00:10 (Oct 25)
16:12
5,499,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH8934
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9413
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH451
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
22:40
30:55
LASLAXFRAIKA
13:29
00:10 (Oct 25)
16:11
5,499,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH8934
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9409
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:29

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH451
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRASFOLAS
02:15
17:41
17:76
LASIADVIEIKA
07:33
02:00 (Oct 25)
17:53
5,573,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9316
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:41
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7864
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:33

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:06
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی اتریش
OS94
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:35

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRASFOLAS
02:15
19:39
17:78
LASIADVIEIKA
07:33
02:00 (Oct 25)
17:53
5,573,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:01

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:39
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7864
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:33

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:06
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی اتریش
OS94
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:35

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
17:82
LASIADVIEIKA
07:33
02:00 (Oct 25)
17:53
5,573,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:55
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7864
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:33

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:06
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی اتریش
OS94
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:35

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
17:92
LASIADVIEIKA
07:33
02:00 (Oct 25)
17:53
5,573,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7864
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:33

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:06
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی اتریش
OS94
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:35

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,580,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:00
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDLAS
22:25
17:35 (Oct 17)
20:00
LASPHLDOHIKA
22:30
09:55 (Oct 25)
24:55
5,581,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:59
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5549
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی قطر
QR3783
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30

به: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   06:03 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی قطر
QR728
از: فیلادلفیا، پنسیلوانیا, Philadelphia Intl, Philadelphia, PA   10:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   05:55 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR488
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:55
کلاس: Economy
هواپیما: 321
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDLAS
22:25
17:35 (Oct 17)
20:00
LASORDDOHIKA
12:00
03:25 (Oct 25)
28:55
5,581,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:59
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5549
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی قطر
QR5367
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR722
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   18:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:15
17:41
17:76
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,585,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9316
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:05

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:41
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:15
19:39
17:78
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,585,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:01

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:39
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
17:92
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,585,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
20:23
17:82
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,585,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:55
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:26

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:23
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
22:40
30:55
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,585,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH8934
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
02:15
22:40
30:55
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:50
5,585,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:55
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH8934
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:43

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASIAHFRAIKA
11:15
00:10 (Oct 25)
18:90
5,747,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:15

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   16:24
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:30

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
OS
هواپیمایی اتریش
IKAVIEORDLAS
02:55
17:07
24:42
LASORDVIEIKA
08:24
02:00 (Oct 25)
16:92
5,751,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS65
از: وین, Schwechat, Vienna   10:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:30
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS7701
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:12

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:07
کلاس: Economy
هواپیما: 752
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7702
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:24

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:01
کلاس: Economy
هواپیما: 752
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: وین, Schwechat, Vienna   08:40 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
OS
هواپیمایی اتریش
IKAVIEIADLAS
02:55
19:41
27:16
LASORDVIEIKA
08:24
02:00 (Oct 25)
16:92
5,751,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS93
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 777
هواپیمایی اتریش
OS7863
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:48

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:41
کلاس: Economy
هواپیما: 752
بازگشت Thursday, October 23, 2014
هواپیمایی اتریش
OS7702
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   08:24

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:01
کلاس: Economy
هواپیما: 752
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: وین, Schwechat, Vienna   08:40 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASSFOFRAIKA
15:18
00:10 (Oct 25)
16:33
5,752,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH7853
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:18

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:56
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:45 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:40
5,752,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:45 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASSFOFRAIKA
11:02
00:10 (Oct 25)
16:40
5,752,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH440
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   21:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:27
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, October 23, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:02

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Oct 24)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
02:15
22:27
30:42
LASORDFRAIKA
10:45
00:10 (Oct 25)
16:05
5,752,000 تومان
رفت Thursday, October 16, 2014