خلاصه پروازها
تعداد کل: 131
بدون توقف: 0
یک توقف: 0
دو توقف و بیشتر: 131
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکداماز Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Mc Carran Intl LAS, لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا

رفت 1393/03/04 25 May 2014 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1393/03/11 01 June 2014 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASIAHFRAIKA
10:35
01:10 (Jun 03)
27:05
6,526,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:35

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:34
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
6,532,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
6,532,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASORDFRAIKA
11:12
01:10 (Jun 03)
26:28
6,532,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9183
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:12

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:46
کلاس: Economy
هواپیما: 752
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASORDFRAIKA
06:29
01:10 (Jun 03)
31:11
6,532,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:29

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9153
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:20

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASORDFRAIKA
06:29
01:10 (Jun 03)
31:11
6,532,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:29

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
18:57
19:77
LASLAXFCOIKA
06:10
05:50 (Jun 03)
17:10
6,933,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3497
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:57
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3526
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   07:20
کلاس: Economy
هواپیما: 319
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
21:46
19:81
LASLAXFCOIKA
06:10
05:50 (Jun 03)
17:10
6,933,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3493
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:46
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3526
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   07:20
کلاس: Economy
هواپیما: 319
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKLAS
03:15
18:19
20:04
LASLAXFCOIKA
06:10
05:50 (Jun 03)
17:10
6,933,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ602
از: FCO   09:40

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   13:25
کلاس: Economy
هواپیما: 330
Alitalia
AZ5894
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:19
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3526
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   07:20
کلاس: Economy
هواپیما: 319
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASORDFRAIKA
14:47
01:10 (Jun 03)
22:53
7,216,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:47

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:25
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:35 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASORDFRAIKA
11:12
01:10 (Jun 03)
26:28
7,216,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9183
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:12

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:46
کلاس: Economy
هواپیما: 752
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:35 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASSFOFRAIKA
13:59
01:10 (Jun 03)
23:41
7,216,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   13:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:37
کلاس: Economy
هواپیما: 739
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
AZ
Alitalia
IKAFCOATLLAS
03:15
20:50
20:50
LASLAXFCOIKA
06:10
05:50 (Jun 03)
17:10
7,421,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7600
از: FCO   09:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ3146
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:50
کلاس: Economy
هواپیما: 757
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3526
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:10

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   07:20
کلاس: Economy
هواپیما: 319
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
7,606,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH455
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASLAXFRAIKA
10:40
01:10 (Jun 03)
27:00
7,606,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9249
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:40

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   11:56
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH451
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASLAXFRAIKA
10:40
01:10 (Jun 03)
27:00
7,606,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9249
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:40

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   11:56
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH457
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   15:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKLAS
03:15
18:19
20:04
LASLAXFCOIKA
11:48
05:50 (Jun 03)
17:14
7,675,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ602
از: FCO   09:40

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   13:25
کلاس: Economy
هواپیما: 330
Alitalia
AZ5894
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:19
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3434
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:48

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   13:02
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
18:57
19:77
LASLAXFCOIKA
11:48
05:50 (Jun 03)
17:14
7,675,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3497
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:57
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3434
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:48

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   13:02
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKLAS
03:15
18:19
20:04
LASJFKFCOIKA
10:45
05:50 (Jun 03)
18:94
7,675,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ602
از: FCO   09:40

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   13:25
کلاس: Economy
هواپیما: 330
Alitalia
AZ5894
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:19
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3380
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:54
کلاس: Economy
هواپیما: 757
Alitalia
AZ7615
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:56

به: FCO   10:50 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKLAS
03:15
18:19
20:04
LASJFKFCOIKA
10:45
05:50 (Jun 03)
18:65
7,675,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ602
از: FCO   09:40

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   13:25
کلاس: Economy
هواپیما: 330
Alitalia
AZ5894
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:19
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3380
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:54
کلاس: Economy
هواپیما: 757
Alitalia
AZ611
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:15

به: FCO   12:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
18:57
19:77
LASJFKFCOIKA
10:45
05:50 (Jun 03)
18:94
7,675,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3497
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:57
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3380
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:54
کلاس: Economy
هواپیما: 757
Alitalia
AZ7615
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:56

به: FCO   10:50 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
18:57
19:77
LASJFKFCOIKA
10:45
05:50 (Jun 03)
18:65
7,675,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3497
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:57
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3380
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:54
کلاس: Economy
هواپیما: 757
Alitalia
AZ611
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:15

به: FCO   12:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
21:46
19:81
LASLAXFCOIKA
11:48
05:50 (Jun 03)
17:14
7,675,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3493
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:46
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3434
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:48

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   13:02
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
21:46
19:81
LASJFKFCOIKA
10:45
05:50 (Jun 03)
18:65
7,675,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3493
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:46
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3380
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:54
کلاس: Economy
هواپیما: 757
Alitalia
AZ611
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:15

به: FCO   12:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
21:46
19:81
LASJFKFCOIKA
10:45
05:50 (Jun 03)
18:94
7,675,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3493
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:46
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3380
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:54
کلاس: Economy
هواپیما: 757
Alitalia
AZ7615
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:56

به: FCO   10:50 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
03:05
21:21
29:46
LASIAHFRAIKA
10:35
01:10 (Jun 03)
27:05
7,692,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   19:53

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:21
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:35

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:34
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
03:05
21:21
29:46
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
7,698,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   19:53

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:21
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
03:05
21:21
29:46
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
7,698,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   19:53

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:21
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIAHLAS
03:05
21:21
29:46
LASORDFRAIKA
11:12
01:10 (Jun 03)
26:28
7,698,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7601
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:50

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:40
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH8671
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   19:53

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:21
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9183
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:12

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:46
کلاس: Economy
هواپیما: 752
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
03:05
21:03
29:28
LASIAHFRAIKA
10:35
01:10 (Jun 03)
27:05
7,698,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9052
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:29

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:03
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:35

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:34
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
03:05
21:03
29:28
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
7,704,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9052
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:29

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:03
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
03:05
21:03
29:28
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
7,704,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9052
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:29

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:03
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
03:05
21:03
29:28
LASORDFRAIKA
11:12
01:10 (Jun 03)
26:28
7,704,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9052
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:00

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:29

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:03
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9183
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:12

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:46
کلاس: Economy
هواپیما: 752
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKLAS
03:15
18:19
20:04
LASLAXFCOIKA
10:01
05:50 (Jun 03)
17:14
7,968,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ602
از: FCO   09:40

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   13:25
کلاس: Economy
هواپیما: 330
Alitalia
AZ5894
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:19
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3519
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:01

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   11:15
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
18:57
19:77
LASLAXFCOIKA
10:01
05:50 (Jun 03)
17:14
7,968,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3497
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:57
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3519
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:01

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   11:15
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
21:46
19:81
LASLAXFCOIKA
10:01
05:50 (Jun 03)
17:14
7,968,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3493
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:46
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3519
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:01

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   11:15
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKLAS
03:15
18:19
20:04
LASJFKFCOIKA
06:33
05:50 (Jun 03)
17:31
7,968,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ602
از: FCO   09:40

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   13:25
کلاس: Economy
هواپیما: 330
Alitalia
AZ5894
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:19
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3276
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:33

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:29
کلاس: Economy
هواپیما: 738
Alitalia
AZ611
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:15

به: FCO   12:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKLAS
03:15
18:19
20:04
LASJFKFCOIKA
06:33
05:50 (Jun 03)
17:60
7,968,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ602
از: FCO   09:40

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   13:25
کلاس: Economy
هواپیما: 330
Alitalia
AZ5894
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:35

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:19
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3276
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:33

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:29
کلاس: Economy
هواپیما: 738
Alitalia
AZ7615
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:56

به: FCO   10:50 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
18:57
19:77
LASJFKFCOIKA
06:33
05:50 (Jun 03)
17:31
7,968,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3497
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:57
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3276
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:33

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:29
کلاس: Economy
هواپیما: 738
Alitalia
AZ611
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:15

به: FCO   12:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
18:57
19:77
LASJFKFCOIKA
06:33
05:50 (Jun 03)
17:60
7,968,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3497
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:45

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   18:57
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3276
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:33

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:29
کلاس: Economy
هواپیما: 738
Alitalia
AZ7615
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:56

به: FCO   10:50 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
21:46
19:81
LASJFKFCOIKA
06:33
05:50 (Jun 03)
17:31
7,968,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3493
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:46
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3276
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:33

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:29
کلاس: Economy
هواپیما: 738
Alitalia
AZ611
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:15

به: FCO   12:40 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOLAXLAS
03:15
21:46
19:81
LASJFKFCOIKA
06:33
05:50 (Jun 03)
17:60
7,968,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ620
از: FCO   10:20

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ3493
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   20:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:46
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3276
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   06:33

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   14:29
کلاس: Economy
هواپیما: 738
Alitalia
AZ7615
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:56

به: FCO   10:50 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
19:37
28:02
LASIAHFRAIKA
10:35
01:10 (Jun 03)
27:05
8,089,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7603
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7919
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:40

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:37
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:35

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:34
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
03:05
20:01
28:26
LASIAHFRAIKA
10:35
01:10 (Jun 03)
27:05
8,089,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:01
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:35

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:34
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
03:05
20:01
28:26
LASIAHFRAIKA
10:35
01:10 (Jun 03)
27:05
8,089,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:35
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:01
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:35

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:34
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASIAHFRAIKA
10:35
01:10 (Jun 03)
27:05
8,089,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7603
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:35

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   15:34
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASLAXFRAIKA
16:07
01:10 (Jun 03)
21:33
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH402
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9413
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   16:07

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   17:19
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH451
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   19:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:00 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
19:37
28:02
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7603
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7919
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:40

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:37
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
19:37
28:02
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7603
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7919
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:40

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:37
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
19:37
28:02
LASORDFRAIKA
11:12
01:10 (Jun 03)
26:28
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7603
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7919
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:40

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:37
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9183
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:12

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:46
کلاس: Economy
هواپیما: 752
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
03:05
20:01
28:26
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:01
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
03:05
20:01
28:26
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:01
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
03:05
20:01
28:26
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:35
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:01
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
03:05
20:01
28:26
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:35
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:01
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
03:05
20:01
28:26
LASORDFRAIKA
11:12
01:10 (Jun 03)
26:28
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:01
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9183
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:12

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:46
کلاس: Economy
هواپیما: 752
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDLAS
03:05
20:01
28:26
LASORDFRAIKA
11:12
01:10 (Jun 03)
26:28
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:35
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:00

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:01
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9183
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:12

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:46
کلاس: Economy
هواپیما: 752
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7603
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASSFOFRAIKA
11:16
01:10 (Jun 03)
26:24
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7603
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9213
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:16

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   18:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAEWRLAS
03:05
20:55
29:20
LASORDFRAIKA
11:12
01:10 (Jun 03)
26:28
8,094,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH7603
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:20

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   14:00
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7941
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   18:10

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:55
کلاس: Economy
هواپیما: 753
بازگشت Sunday, June 1, 2014
لوفت هانزا
LH9183
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:12

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:46
کلاس: Economy
هواپیما: 752
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
AZ
Alitalia
IKAFCOATLLAS
03:15
20:50
20:50
LASLAXFCOIKA
11:48
05:50 (Jun 03)
17:14
8,163,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7600
از: FCO   09:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ3146
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:50
کلاس: Economy
هواپیما: 757
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3434
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:48

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   13:02
کلاس: Economy
هواپیما: CR9
Alitalia
AZ621
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:25

به: FCO   13:15 (Jun 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (Jun 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOATLLAS
03:15
20:50
20:50
LASJFKFCOIKA
10:45
05:50 (Jun 03)
18:65
8,163,000 تومان
رفت Sunday, May 25, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:15

به: FCO   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7600
از: FCO   09:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ3146
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:50
کلاس: Economy
هواپیما: 757
بازگشت Sunday, June 1, 2014
Alitalia
AZ3380
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY