خلاصه پروازها
تعداد کل: 140
بدون توقف: 0
یک توقف: 0
دو توقف و بیشتر: 140
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Mc Carran Intl LAS, لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا

رفت 1394/04/04 25 June 2015 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1394/04/11 02 July 2015 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل

Multi
IKAFRASFOLAS
02:55
17:35
18:00
LASYYZISTIKA
23:25
01:30 (Jul 05)
17:35
5,170,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Jul 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAFRASFOLAS
02:55
21:08
17:93
LASYYZISTIKA
23:25
01:30 (Jul 05)
17:35
5,170,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:08
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Jul 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAVIEIADLAS
03:55
20:46
18:85
LASYYZISTIKA
23:25
01:30 (Jul 05)
17:35
5,363,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS93
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 772
هواپیمایی اتریش
OS7863
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:36

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:46
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Jul 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAVIEORDLAS
03:55
21:09
18:23
LASYYZISTIKA
23:25
01:30 (Jul 05)
17:35
5,363,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS65
از: وین, Schwechat, Vienna   10:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:35
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS7701
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:09
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Jul 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAFRASFOLAS
02:55
17:35
18:00
LASYYZSAWIKA
23:25
23:20 (Jul 04)
17:25
5,376,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H

Multi
IKAFRASFOLAS
02:55
21:08
17:93
LASYYZSAWIKA
23:25
23:20 (Jul 04)
17:25
5,376,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:08
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H

Multi
IKAVIEIADLAS
03:55
20:46
18:85
LASYYZSAWIKA
23:25
23:20 (Jul 04)
17:25
5,570,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS93
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 772
هواپیمایی اتریش
OS7863
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:36

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:46
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H

Multi
IKAVIEORDLAS
03:55
21:09
18:23
LASYYZSAWIKA
23:25
23:20 (Jul 04)
17:25
5,570,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS65
از: وین, Schwechat, Vienna   10:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:35
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS7701
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:09
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H

Multi
IKAFRAORDLAS
02:55
21:09
18:03
LASYYZISTIKA
23:25
01:30 (Jul 05)
17:35
5,635,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:05
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:09
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Jul 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAFRAORDLAS
02:55
21:09
18:33
LASYYZISTIKA
23:25
01:30 (Jul 05)
17:35
5,635,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:09
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Jul 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDLAS
05:30
19:25 (Jun 26)
49:25
LASLAXAUHIKA
12:25
04:25 (Jul 04)
28:30
5,688,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3187
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:17

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, July 2, 2015
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:25

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   13:39
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:55

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:00 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDLAS
05:30
19:25 (Jun 26)
49:25
LASORDAUHIKA
05:05
04:25 (Jul 04)
35:50
5,693,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3187
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:17

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, July 2, 2015
اتحاد ایرویز
EY3081
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   05:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:47
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRAORDLAS
02:55
21:09
18:03
LASYYZSAWIKA
23:25
23:20 (Jul 04)
17:25
5,841,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:05
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:09
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H

Multi
IKAFRAORDLAS
02:55
21:09
18:33
LASYYZSAWIKA
23:25
23:20 (Jul 04)
17:25
5,841,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:15
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9182
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:09
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
05:30
00:32 (Jun 26)
30:32
LASLAXAUHIKA
12:25
04:25 (Jul 04)
28:30
5,907,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8294
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:32 (Jun 26)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:25

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   13:39
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:55

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:00 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
05:30
00:32 (Jun 26)
30:32
LASJFKAUHIKA
12:13
04:25 (Jul 04)
28:42
6,131,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8294
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:32 (Jun 26)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
اتحاد ایرویز
EY8334
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:13

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   20:29
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY100
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:40

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:40 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
05:30
00:32 (Jun 26)
30:32
LASJFKAUHIKA
10:51
04:25 (Jul 04)
30:04
6,131,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8294
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   21:51

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:32 (Jun 26)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
اتحاد ایرویز
EY3309
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:51

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:07
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY100
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:40

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:40 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
05:30
22:15
28:15
LASLAXAUHIKA
12:25
04:25 (Jul 04)
28:30
6,235,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8295
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:23

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Thursday, July 2, 2015
اتحاد ایرویز
EY3355
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:25

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   13:39
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY170
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   16:55

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:00 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEYYZLAS
03:55
22:43
18:18
LASYYZISTIKA
23:25
01:30 (Jul 05)
17:35
6,288,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6474
از: وین, Schwechat, Vienna   10:35

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   14:10
کلاس: Economy
هواپیما: 763
ایرکانادا
AC1853
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   20:55

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:43
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Jul 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
17:35
18:00
LASSFOFRAIKA
15:13
01:10 (Jul 04)
22:27
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH7853
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
17:35
18:00
LASORDFRAIKA
14:00
01:10 (Jul 04)
16:15
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
17:35
18:00
LASIAHFRAIKA
11:43
01:10 (Jul 04)
25:57
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:43

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   16:53
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
21:08
17:93
LASSFOFRAIKA
15:13
01:10 (Jul 04)
22:27
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:08
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH7853
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
17:35
18:00
LASDENFRAIKA
11:32
01:10 (Jul 04)
15:37
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:32

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:24
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
21:08
17:93
LASORDFRAIKA
14:00
01:10 (Jul 04)
16:15
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:08
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
21:08
17:93
LASIAHFRAIKA
11:43
01:10 (Jul 04)
25:57
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:08
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:43

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   16:53
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
21:08
17:93
LASDENFRAIKA
11:32
01:10 (Jul 04)
15:37
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:08
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9315
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:32

به: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   14:24
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH447
از: دنور، کلرادو, Denver Intl, Denver, CO   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
17:35
18:00
LASSFOFRAIKA
10:59
01:10 (Jul 04)
26:41
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
17:35
18:00
LASSFOFRAIKA
10:59
01:10 (Jul 04)
26:41
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
22:30
31:05
LASSFOFRAIKA
15:13
01:10 (Jul 04)
22:27
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9316
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   20:54

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH7853
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
00:24 (Jun 26)
32:59
LASSFOFRAIKA
15:13
01:10 (Jul 04)
22:27
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9212
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   22:44

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:24 (Jun 26)
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH7853
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
21:08
17:93
LASSFOFRAIKA
10:59
01:10 (Jul 04)
26:41
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:08
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
21:08
17:93
LASSFOFRAIKA
10:59
01:10 (Jul 04)
26:41
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:08
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
17:35
18:00
LASORDFRAIKA
07:15
01:10 (Jul 04)
30:25
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:15

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:58
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
17:35
18:00
LASORDFRAIKA
07:15
01:10 (Jul 04)
30:25
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH7844
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   15:50

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   17:35
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:15

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:58
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH9153
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
22:30
31:05
LASIAHFRAIKA
11:43
01:10 (Jul 04)
25:57
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9316
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   20:54

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:43

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   16:53
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
22:30
31:05
LASSFOFRAIKA
10:59
01:10 (Jul 04)
26:41
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9316
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   20:54

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
22:30
31:05
LASSFOFRAIKA
10:59
01:10 (Jul 04)
26:41
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9316
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   20:54

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
00:24 (Jun 26)
32:59
LASIAHFRAIKA
11:43
01:10 (Jul 04)
25:57
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9212
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   22:44

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:24 (Jun 26)
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:43

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   16:53
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
00:24 (Jun 26)
32:59
LASSFOFRAIKA
10:59
01:10 (Jul 04)
26:41
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9212
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   22:44

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:24 (Jun 26)
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
00:24 (Jun 26)
32:59
LASSFOFRAIKA
10:59
01:10 (Jul 04)
26:41
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9212
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   22:44

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:24 (Jun 26)
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
21:08
17:93
LASORDFRAIKA
07:15
01:10 (Jul 04)
30:25
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:08
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:15

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:58
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
21:08
17:93
LASORDFRAIKA
07:15
01:10 (Jul 04)
30:25
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9228
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:08
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:15

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:58
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH9153
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
22:30
31:05
LASORDFRAIKA
07:15
01:10 (Jul 04)
30:25
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9316
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   20:54

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:15

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:58
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
22:30
31:05
LASORDFRAIKA
07:15
01:10 (Jul 04)
30:25
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9316
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   20:54

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:30
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:15

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:58
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH9153
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
00:24 (Jun 26)
32:59
LASORDFRAIKA
07:15
01:10 (Jul 04)
30:25
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9212
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   22:44

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:24 (Jun 26)
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:15

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:58
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRASFOLAS
02:55
00:24 (Jun 26)
32:59
LASORDFRAIKA
07:15
01:10 (Jul 04)
30:25
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH454
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9212
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   22:44

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   00:24 (Jun 26)
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:15

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:58
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH9153
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:55
22:45
31:20
LASSFOFRAIKA
15:13
01:10 (Jul 04)
22:27
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   21:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH7853
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:55
22:45
31:20
LASIAHFRAIKA
11:43
01:10 (Jul 04)
25:57
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   21:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH8672
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   11:43

به: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   16:53
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH7600
از: هوستون, George Bush Intcntl Houston, Houston, TX   18:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:35 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:55
22:45
31:20
LASSFOFRAIKA
10:59
01:10 (Jul 04)
26:41
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   21:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9053
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   14:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:55
22:45
31:20
LASSFOFRAIKA
10:59
01:10 (Jul 04)
26:41
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   21:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9415
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:59

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:55
22:45
31:20
LASORDFRAIKA
07:15
01:10 (Jul 04)
30:25
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   21:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:15

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:58
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRALAXLAS
02:55
22:45
31:20
LASORDFRAIKA
07:15
01:10 (Jul 04)
30:25
6,353,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH456
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:05

به: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   12:40
کلاس: Economy
هواپیما: 388
لوفت هانزا
LH9246
از: لس آنجلس, Los Angeles Intl, Los Angeles, CA   21:30

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:45
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9313
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   07:15

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:58
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH9153
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
05:30
22:15
28:15
LASJFKAUHIKA
12:13
04:25 (Jul 04)
28:42
6,458,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8295
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:23

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Thursday, July 2, 2015
اتحاد ایرویز
EY8334
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   12:13

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   20:29
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY100
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:40

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:40 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHJFKLAS
05:30
22:15
28:15
LASJFKAUHIKA
10:51
04:25 (Jul 04)
30:04
6,458,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY101
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   10:20

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY8295
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:23

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
بازگشت Thursday, July 2, 2015
اتحاد ایرویز
EY3309
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   10:51

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   19:07
کلاس: Economy
هواپیما: 738
اتحاد ایرویز
EY100
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   22:40

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:40 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEYYZLAS
03:55
22:43
18:18
LASYYZSAWIKA
23:25
23:20 (Jul 04)
17:25
6,495,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6474
از: وین, Schwechat, Vienna   10:35

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   14:10
کلاس: Economy
هواپیما: 763
ایرکانادا
AC1853
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   20:55

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   22:43
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, July 2, 2015
ایرکانادا
AC1854
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   23:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   06:50 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
ایرکانادا
AC810
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی ترکیه
TK898
از: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:20
کلاس: Economy
هواپیما: 73H

Multi
IKAVIEIADLAS
03:55
20:46
18:85
LASSFOFRAIKA
15:13
01:10 (Jul 04)
16:41
6,546,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS93
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 772
هواپیمایی اتریش
OS7863
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:36

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:46
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH7853
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAVIEORDLAS
03:55
21:09
18:23
LASSFOFRAIKA
15:13
01:10 (Jul 04)
16:41
6,546,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS65
از: وین, Schwechat, Vienna   10:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:35
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS7701
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:09
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH7853
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   15:13

به: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   16:49
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9127
از: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا, San Francisco Intl, San Francisco, CA   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAVIEIADLAS
03:55
20:46
18:85
LASORDFRAIKA
14:00
01:10 (Jul 04)
16:15
6,546,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS93
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 772
هواپیمایی اتریش
OS7863
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:36

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   20:46
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAVIEORDLAS
03:55
21:09
18:23
LASORDFRAIKA
14:00
01:10 (Jul 04)
16:15
6,546,000 تومان
رفت Thursday, June 25, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS65
از: وین, Schwechat, Vienna   10:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:35
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS7701
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:11

به: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   21:09
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH9201
از: لاس وگاس, Mc Carran Intl, Las Vegas, NV   14:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:55 (Jul 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAVIEIADLAS
03:55
20:46
18:85
LASIAHFRAIKA
11:43