خلاصه پروازها
تعداد کل: 142
بدون توقف: 0
یک توقف: 109
دو توقف و بیشتر: 106
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکداماز Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Hartsfield Jackson Atlanta Intl ATL, آتلانتا، جورجیا, ایالات متحده آمریکا

رفت 1395/12/03 21 February 2017 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1395/12/10 28 February 2017 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:50
15:00
15:60
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
13:00
2,683,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:50

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAMUCIADATL
06:40
19:10
17:50
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
13:00
2,696,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH603
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:40

به: مونیخ, Franz Josef Strauss, Munich   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH9280
از: مونیخ, Franz Josef Strauss, Munich   11:40

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:30
کلاس: Economy
هواپیما: 764
لوفت هانزا
LH7440
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:10
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAMUCIADATL
06:40
23:55
16:50
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
13:00
2,696,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH603
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:40

به: مونیخ, Franz Josef Strauss, Munich   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH414
از: مونیخ, Franz Josef Strauss, Munich   15:55

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:55
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAMUCIADATL
06:40
23:55
16:55
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
13:00
2,696,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH603
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:40

به: مونیخ, Franz Josef Strauss, Munich   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH9280
از: مونیخ, Franz Josef Strauss, Munich   11:40

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:30
کلاس: Economy
هواپیما: 764
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:55
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:50
15:00
15:60
ATLIADFRAIKA
14:29
00:40 (Mar 02)
13:42
2,699,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:50

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:29

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:16
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
02:50
19:10
16:95
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
13:00
2,718,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:50

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9290
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:25

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   14:40
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7440
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:10
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
02:50
23:55
15:40
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
13:00
2,718,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:50

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH418
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:50

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:55
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
02:50
23:55
16:00
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
13:00
2,718,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:50

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9252
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:00

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   20:15
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:55
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
02:50
23:55
16:00
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
13:00
2,718,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:50

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9290
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:25

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   14:40
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:55
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLDOHIKA
19:45
21:20 (Mar 01)
17:05
2,990,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLDOHIKA
19:45
03:29 (Mar 02)
23:14
2,990,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLDOHIKA
19:45
10:25 (Mar 02)
30:10
3,002,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
11:35
15:50 (Feb 22)
36:45
ATLDOHIKA
19:45
21:20 (Mar 01)
17:05
3,002,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
11:35
15:50 (Feb 22)
36:45
ATLDOHIKA
19:45
03:29 (Mar 02)
23:14
3,002,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
11:35
15:50 (Feb 22)
36:45
ATLDOHIKA
19:45
10:25 (Mar 02)
30:10
3,015,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   11:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
07:40
19:25
20:15
ATLISTIKA
20:55
01:10 (Mar 02)
19:45
3,670,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:00 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
05:10
19:25
22:45
ATLISTIKA
20:55
01:10 (Mar 02)
19:45
3,670,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:00 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
03:25
19:25
24:30
ATLISTIKA
20:55
01:10 (Mar 02)
19:45
3,670,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:00 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
06:20
19:25
21:35
ATLISTIKA
20:55
01:10 (Mar 02)
19:45
3,703,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:00 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
BA
بریتیش ایرویز
IKALHRATL
09:05
18:55
15:60
ATLLHRIKA
21:15
06:45 (Mar 02)
12:95
4,222,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
بریتیش ایرویز
BA152
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:05

به: لندن, Heathrow, London   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 777
بریتیش ایرویز
BA227
از: لندن, Heathrow, London   14:15

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:55
کلاس: Economy
هواپیما: 777
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
بریتیش ایرویز
BA226
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:15

به: لندن, Heathrow, London   10:10 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
بریتیش ایرویز
BA153
از: لندن, Heathrow, London   21:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:45 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLMIADOHIKA
12:30
21:20 (Mar 01)
24:20
4,858,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:35 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLMIADOHIKA
12:30
03:29 (Mar 02)
30:29
4,858,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:35 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLDFWDOHIKA
14:15
21:20 (Mar 01)
22:35
5,061,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:15

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: M80
هواپیمایی قطر
QR730
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:05

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:25 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
07:40
19:25
20:15
ATLDOHIKA
19:45
03:29 (Mar 02)
23:14
5,074,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
07:40
19:25
20:15
ATLDOHIKA
19:45
21:20 (Mar 01)
17:05
5,074,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
05:10
19:25
22:45
ATLDOHIKA
19:45
21:20 (Mar 01)
17:05
5,074,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
03:25
19:25
24:30
ATLDOHIKA
19:45
21:20 (Mar 01)
17:05
5,074,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
05:10
19:25
22:45
ATLDOHIKA
19:45
03:29 (Mar 02)
23:14
5,074,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
03:25
19:25
24:30
ATLDOHIKA
19:45
03:29 (Mar 02)
23:14
5,074,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
05:10
19:25
22:45
ATLDOHIKA
19:45
10:25 (Mar 02)
30:10
5,086,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
07:40
19:25
20:15
ATLDOHIKA
19:45
10:25 (Mar 02)
30:10
5,086,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
03:25
19:25
24:30
ATLDOHIKA
19:45
10:25 (Mar 02)
30:10
5,086,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
03:25
19:25
24:30
ATLMIADOHIKA
12:30
21:20 (Mar 01)
24:20
5,096,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:35 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
07:40
19:25
20:15
ATLMIADOHIKA
12:30
21:20 (Mar 01)
24:20
5,096,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:35 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
05:10
19:25
22:45
ATLMIADOHIKA
12:30
21:20 (Mar 01)
24:20
5,096,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:35 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
07:40
19:25
20:15
ATLMIADOHIKA
12:30
03:29 (Mar 02)
30:29
5,096,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:35 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
05:10
19:25
22:45
ATLMIADOHIKA
12:30
03:29 (Mar 02)
30:29
5,096,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:35 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
03:25
19:25
24:30
ATLMIADOHIKA
12:30
03:29 (Mar 02)
30:29
5,096,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:35 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
06:20
19:25
21:35
ATLDOHIKA
19:45
21:20 (Mar 01)
17:05
5,107,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
06:20
19:25
21:35
ATLDOHIKA
19:45
03:29 (Mar 02)
23:14
5,107,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
06:20
19:25
21:35
ATLDOHIKA
19:45
10:25 (Mar 02)
30:10
5,120,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
06:20
19:25
21:35
ATLMIADOHIKA
12:30
03:29 (Mar 02)
30:29
5,130,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:35 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAISTATL
06:20
19:25
21:35
ATLMIADOHIKA
12:30
21:20 (Mar 01)
24:20
5,130,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: 738
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:35 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
07:40
19:25
20:15
ATLDFWDOHIKA
14:15
21:20 (Mar 01)
22:35
5,300,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:15

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: M80
هواپیمایی قطر
QR730
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:05

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:25 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
05:10
19:25
22:45
ATLDFWDOHIKA
14:15
21:20 (Mar 01)
22:35
5,300,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:15

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: M80
هواپیمایی قطر
QR730
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:05

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:25 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
03:25
19:25
24:30
ATLDFWDOHIKA
14:15
21:20 (Mar 01)
22:35
5,300,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:15

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: M80
هواپیمایی قطر
QR730
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:05

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:25 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLYYZISTIKA
17:50
01:10 (Mar 02)
22:50
5,330,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK8647
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:50

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   20:02
کلاس: Economy
هواپیما: E75
هواپیمایی ترکیه
TK18
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   22:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:15 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTATL
06:20
19:25
21:35
ATLDFWDOHIKA
14:15
21:20 (Mar 01)
22:35
5,333,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:15

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: M80
هواپیمایی قطر
QR730
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:05

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:25 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLDFWAUHIKA
16:18
03:05 (Mar 02)
26:17
5,366,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
اتحاد ایرویز
EY3468
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:18

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY160
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   19:20

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:15 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
23:15
5,395,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLISTIKA
20:55
01:10 (Mar 02)
19:45
5,525,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:00 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLISTIKA
20:55
04:15 (Mar 02)
22:50
5,525,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:00 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   00:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H

Multi
IKADOHATL
04:40
15:50
19:40
ATLISTIKA
20:55
06:10 (Mar 02)
24:45
5,525,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:15
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:55

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:00 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   02:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
07:40
19:25
20:15
ATLYYZISTIKA
17:50
01:10 (Mar 02)
22:50
5,569,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK8647
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:50

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   20:02
کلاس: Economy
هواپیما: E75
هواپیمایی ترکیه
TK18
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   22:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:15 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
05:10
19:25
22:45
ATLYYZISTIKA
17:50
01:10 (Mar 02)
22:50
5,569,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK8647
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:50

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   20:02
کلاس: Economy
هواپیما: E75
هواپیمایی ترکیه
TK18
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   22:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:15 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
03:25
19:25
24:30
ATLYYZISTIKA
17:50
01:10 (Mar 02)
22:50
5,569,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK8647
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:50

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   20:02
کلاس: Economy
هواپیما: E75
هواپیمایی ترکیه
TK18
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   22:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:15 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAAUHORDATL
16:50
14:42 (Feb 22)
19:27
ATLDOHIKA
19:45
21:20 (Mar 01)
17:05
5,578,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:50

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3508
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   11:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:42
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAAUHORDATL
16:50
17:53 (Feb 22)
33:33
ATLDOHIKA
19:45
21:20 (Mar 01)
17:05
5,578,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:50

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3224
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:53
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAAUHORDATL
16:50
14:42 (Feb 22)
19:27
ATLDOHIKA
19:45
03:29 (Mar 02)
23:14
5,578,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:50

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3508
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   11:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:42
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAAUHORDATL
16:50
17:53 (Feb 22)
33:33
ATLDOHIKA
19:45
03:29 (Mar 02)
23:14
5,578,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:50

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3224
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:53
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAAUHORDATL
16:50
14:42 (Feb 22)
19:27
ATLDOHIKA
19:45
10:25 (Mar 02)
30:10
5,590,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:50

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3508
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   11:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:42
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAAUHORDATL
16:50
17:53 (Feb 22)
33:33
ATLDOHIKA
19:45
10:25 (Mar 02)
30:10
5,590,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:50

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3224
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:53
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR482
از: دوحه, Doha Intl, Doha   07:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   10:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
06:20
19:25
21:35
ATLYYZISTIKA
17:50
01:10 (Mar 02)
22:50
5,602,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK8647
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:50

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   20:02
کلاس: Economy
هواپیما: E75
هواپیمایی ترکیه
TK18
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   22:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:15 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   21:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTATL
07:40
19:25
20:15
ATLDFWAUHIKA
16:18
03:05 (Mar 02)
26:17
5,604,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
اتحاد ایرویز
EY3468
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:18

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY160
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   19:20

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:15 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAISTATL
05:10
19:25
22:45
ATLDFWAUHIKA
16:18
03:05 (Mar 02)
26:17
5,604,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
اتحاد ایرویز
EY3468
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:18

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY160
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   19:20

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:15 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAISTATL
03:25
19:25
24:30
ATLDFWAUHIKA
16:18
03:05 (Mar 02)
26:17
5,604,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
اتحاد ایرویز
EY3468
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:18

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY160
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   19:20

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:15 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAISTATL
07:40
19:25
20:15
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
23:15
5,633,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:40

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAISTATL
05:10
19:25
22:45
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
23:15
5,633,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   08:10
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAISTATL
03:25
19:25
24:30
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
23:15
5,633,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   06:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAISTATL
06:20
19:25
21:35
ATLDFWAUHIKA
16:18
03:05 (Mar 02)
26:17
5,637,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
اتحاد ایرویز
EY3468
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:18

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   17:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY160
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   19:20

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   20:15 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:15

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAISTATL
06:20
19:25
21:35
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Mar 02)
23:15
5,666,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:20

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Mar 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAFRAATL
02:50
15:00
20:40
ATLDOHIKA
19:45
21:20 (Mar 01)
17:05
5,766,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:50

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAFRAATL
02:50
15:00
20:40
ATLDOHIKA
19:45
03:29 (Mar 02)
23:14
5,766,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:50

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 332

Multi
IKAMUCIADATL
06:40
19:10
21:00
ATLDOHIKA
19:45
21:20 (Mar 01)
17:05
5,778,000 تومان
رفت Tuesday, February 21, 2017
لوفت هانزا
LH603
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:40

به: مونیخ, Franz Josef Strauss, Munich   09:15
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH9280
از: مونیخ, Franz Josef Strauss, Munich   11:40

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:30
کلاس: Economy
هواپیما: 764
لوفت هانزا
LH7440
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:10
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Tuesday, February 28, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Mar 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر