خلاصه پروازها
تعداد کل: 142
بدون توقف: 0
یک توقف: 29
دو توقف و بیشتر: 141
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Hartsfield Jackson Atlanta Intl ATL, آتلانتا، جورجیا, ایالات متحده آمریکا

رفت 1394/12/19 09 March 2016 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1394/12/26 16 March 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
5,345,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLORDFRAIKA
13:50
00:50 (Mar 18)
15:20
5,360,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH7445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:55
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:30 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAYYZATL
02:40
22:49
28:39
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
23:20
5,398,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
ایرکانادا
AC9105
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:10
کلاس: Economy
هواپیما: 744
ایرکانادا
AC8629
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   20:35

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:49
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
02:40
17:37
23:27
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
5,483,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH7446
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:35

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:37
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLFRAVIEIKA
18:00
03:00 (Mar 18)
13:95
6,033,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1236
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50

به: وین, Schwechat, Vienna   12:10
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLFRAVIEIKA
18:00
03:00 (Mar 18)
13:95
6,033,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1238
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50

به: وین, Schwechat, Vienna   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLFRAVIEIKA
18:00
03:00 (Mar 18)
13:95
6,033,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1240
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:50

به: وین, Schwechat, Vienna   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLFRAVIEIKA
18:00
03:00 (Mar 18)
13:95
6,033,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1242
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   16:50

به: وین, Schwechat, Vienna   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLFRAVIEIKA
18:00
03:00 (Mar 18)
14:05
6,033,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6334
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:50

به: وین, Schwechat, Vienna   11:20
کلاس: Economy
هواپیما: 767
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLFRAVIEIKA
18:00
03:00 (Mar 18)
14:05
6,033,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6336
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:50

به: وین, Schwechat, Vienna   16:20
کلاس: Economy
هواپیما: 772
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLFRAVIEIKA
18:00
03:00 (Mar 18)
14:05
6,033,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6346
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLFRAVIEIKA
18:00
03:00 (Mar 18)
14:00
6,033,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6348
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:50

به: وین, Schwechat, Vienna   14:15
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLYYZFRAIKA
17:25
00:50 (Mar 18)
23:55
6,820,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
ایرکانادا
AC8624
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   19:31
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
ایرکانادا
AC876
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   22:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:10 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLYYZFRAIKA
17:25
00:50 (Mar 18)
23:55
6,820,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
ایرکانادا
AC8624
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:25

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   19:31
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
لوفت هانزا
LH6779
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   22:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:10 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLIADFRAIKA
19:35
00:50 (Mar 18)
13:55
6,824,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH7443
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:35

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   23:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLIADFRAIKA
14:27
00:50 (Mar 18)
26:53
6,824,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:27

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:19
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH9051
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:20

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:10 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLIADFRAIKA
14:27
00:50 (Mar 18)
26:53
6,824,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:27

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:19
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   23:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:40
15:10
15:65
ATLIADFRAIKA
14:27
00:50 (Mar 18)
13:57
6,824,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:27

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:19
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH419
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   19:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAYYZATL
02:40
16:49
22:39
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
23:20
7,189,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
ایرکانادا
AC873
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   12:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ایرکانادا
AC8623
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   14:35

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:49
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAYYZATL
02:40
19:04
24:54
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
23:20
7,189,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
ایرکانادا
AC873
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   12:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ایرکانادا
AC8627
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:04
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAYYZATL
02:40
16:49
22:39
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
7,251,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH6676
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   12:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ایرکانادا
AC8623
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   14:35

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:49
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAYYZATL
02:40
19:04
24:54
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
7,251,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH6676
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   12:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ایرکانادا
AC8627
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:04
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
02:40
17:37
16:90
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
7,274,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7446
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:35

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:37
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
02:40
23:53
16:32
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
7,274,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH418
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:50

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:55
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:06

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:53
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
02:40
23:53
15:92
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
7,274,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9252
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:00

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:06

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:53
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
02:40
23:53
15:97
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
7,274,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9290
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:25

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   14:40
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:06

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:53
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
02:40
23:55
17:15
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
7,274,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH7444
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:55
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
02:40
23:55
17:20
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
7,274,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:35
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7444
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:55
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
02:40
23:55
17:20
ATLFRAIKA
18:00
00:50 (Mar 18)
13:10
7,274,000 تومان
رفت Wednesday, March 9, 2016
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:40

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:40
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7444
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:55
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Wednesday, March 16, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Mar 17)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:50 (Mar 18)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است