خلاصه پروازها
تعداد کل: 179
بدون توقف: 0
یک توقف: 35
دو توقف و بیشتر: 178
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکداماز Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Hartsfield Jackson Atlanta Intl ATL, آتلانتا، جورجیا, ایالات متحده آمریکا

رفت 1394/07/06 28 September 2015 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1394/07/13 05 October 2015 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
24:30
4,069,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLEWRVIEIKA
11:21
02:00 (Oct 07)
31:09
4,073,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   11:21

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   13:44
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:55

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 767
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319

Multi
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLORDVIEIKA
13:25
02:00 (Oct 07)
29:05
4,297,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
هواپیمایی اتریش
OS7724
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:25

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:00

به: وین, Schwechat, Vienna   08:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
02:00 (Oct 07)
26:20
4,396,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1236
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50

به: وین, Schwechat, Vienna   12:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
02:00 (Oct 07)
26:20
4,396,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1234
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:50

به: وین, Schwechat, Vienna   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
02:00 (Oct 07)
26:20
4,396,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1238
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50

به: وین, Schwechat, Vienna   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
02:00 (Oct 07)
26:20
4,396,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1240
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:50

به: وین, Schwechat, Vienna   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
02:00 (Oct 07)
26:20
4,396,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6334
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:50

به: وین, Schwechat, Vienna   11:15
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
02:00 (Oct 07)
26:20
4,396,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6336
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:50

به: وین, Schwechat, Vienna   16:15
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
02:00 (Oct 07)
26:20
4,396,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6348
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:50

به: وین, Schwechat, Vienna   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
02:00 (Oct 07)
26:20
4,396,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1242
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   16:50

به: وین, Schwechat, Vienna   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
02:00 (Oct 07)
26:20
4,396,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6346
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
02:55
14:05
18:40
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
24:30
4,396,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 767
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLJFKVIEIKA
11:21
02:00 (Oct 07)
14:88
4,659,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   11:21

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   13:44
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS88
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 767
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
01:55
18:59
16:65
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
24:30
4,947,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:30
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7510
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:57

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:59
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLYYZFRAIKA
17:00
00:10 (Oct 07)
23:40
5,251,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
ایرکانادا
AC8624
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:00

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   19:06
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
ایرکانادا
AC876
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   21:30

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:10 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLYYZFRAIKA
17:00
00:10 (Oct 07)
23:40
5,251,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
ایرکانادا
AC8624
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:00

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   19:06
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
لوفت هانزا
LH6779
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   21:30

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:10 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLIADFRAIKA
19:34
00:10 (Oct 07)
21:06
5,255,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH7509
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:34

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   21:20
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:00 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLORDFRAIKA
14:35
00:10 (Oct 07)
26:05
5,255,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH7511
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:44
کلاس: Economy
هواپیما: E70
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLIADFRAIKA
14:04
00:10 (Oct 07)
26:36
5,255,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:04

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:59
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH9051
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLIADFRAIKA
14:04
00:10 (Oct 07)
26:36
5,255,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:04

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:59
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:00 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLORDFRAIKA
13:25
00:10 (Oct 07)
27:15
5,255,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH7445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:25

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLORDFRAIKA
20:01
00:10 (Oct 07)
14:87
5,256,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH7447
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:01

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   21:13
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:55 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLORDFRAIKA
14:35
00:10 (Oct 07)
15:65
5,256,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH7511
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:35

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:44
کلاس: Economy
هواپیما: E70
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:55 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAVIEFRAATL
02:55
14:05
16:15
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
13:65
5,567,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 767
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLIADFRAIKA
14:04
00:10 (Oct 07)
26:36
5,617,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:04

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:59
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH419
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:00 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAVIEEWRATL
02:55
18:06
22:41
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
24:30
5,625,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS89
از: وین, Schwechat, Vienna   10:15

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 767
هواپیمایی اتریش
OS7773
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:29

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:06
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAVIEORDATL
02:55
18:59
23:34
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
24:30
5,625,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS65
از: وین, Schwechat, Vienna   10:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 772
هواپیمایی اتریش
OS7723
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:57

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:59
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLORDFRAIKA
13:25
00:10 (Oct 07)
27:15
5,651,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH7445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:25

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:55 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
01:55
14:05
19:40
ATLORDFRAIKA
13:25
00:10 (Oct 07)
27:15
5,651,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH7445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:25

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:30
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:15 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
01:55
18:59
24:34
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
24:30
5,670,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH416
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   13:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH7440
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:02

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:59
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAISTYYZATL
04:15
18:53
22:08
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
24:30
5,735,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:15

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
ایرکانادا
AC811
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:55

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   14:55
کلاس: Economy
هواپیما: 763
ایرکانادا
AC8627
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:53
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAISTYYZATL
02:20
18:53
24:03
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
24:30
5,735,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:20

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   05:15
کلاس: Economy
هواپیما: 343
ایرکانادا
AC811
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   10:55

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   14:55
کلاس: Economy
هواپیما: 763
ایرکانادا
AC8627
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:53
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAYYZATL
01:55
16:23
21:58
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
24:30
6,129,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
ایرکانادا
AC873
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:20

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ایرکانادا
AC8623
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   14:15

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:23
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAFRAYYZATL
01:55
18:53
24:28
ATLFRAIKA
16:10
00:10 (Oct 07)
24:30
6,129,000 تومان
رفت Monday, September 28, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
ایرکانادا
AC873
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:20

به: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   11:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
ایرکانادا
AC8627
از: تورنتو, Lester B Pearson Intl, Toronto, ON   16:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:53
کلاس: Economy
هواپیما: CRA
بازگشت Monday, October 5, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Oct 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:10 (Oct 07)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است