خلاصه پروازها
تعداد کل: 29
بدون توقف: 0
یک توقف: 1
دو توقف و بیشتر: 29
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Hartsfield Jackson Atlanta Intl ATL, آتلانتا، جورجیا, ایالات متحده آمریکا

رفت 1394/04/11 02 July 2015 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1394/04/18 09 July 2015 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDATL
05:30
15:03 (Jul 03)
42:03
ATLORDAUHIKA
08:00
04:25 (Jul 11)
35:55
4,894,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3224
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   11:54

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:03
کلاس: Economy
هواپیما: E75
بازگشت Thursday, July 9, 2015
اتحاد ایرویز
EY3072
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   08:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:13
کلاس: Economy
هواپیما: M80
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:55 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDATL
05:30
17:59 (Jul 03)
44:59
ATLORDAUHIKA
08:00
04:25 (Jul 11)
35:55
4,894,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
اتحاد ایرویز
EY344
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:30

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   07:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:30
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3508
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:55

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:59
کلاس: Economy
هواپیما: E75
بازگشت Thursday, July 9, 2015
اتحاد ایرویز
EY3072
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   08:00

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:13
کلاس: Economy
هواپیما: M80
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:55 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY343
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   01:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLFRAIKA
16:10
01:10 (Jul 11)
24:30
4,936,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
26:20
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6334
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:50

به: وین, Schwechat, Vienna   11:15
کلاس: Economy
هواپیما: 772
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
16:15
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
14:50
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1234
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:50

به: وین, Schwechat, Vienna   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
16:15
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
26:20
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6334
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:50

به: وین, Schwechat, Vienna   11:15
کلاس: Economy
هواپیما: 772
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
14:50
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1234
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:50

به: وین, Schwechat, Vienna   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
26:20
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1236
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50

به: وین, Schwechat, Vienna   12:10
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
26:20
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6348
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:50

به: وین, Schwechat, Vienna   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
26:20
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1240
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:50

به: وین, Schwechat, Vienna   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
26:20
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1238
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50

به: وین, Schwechat, Vienna   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
26:20
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1242
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   16:50

به: وین, Schwechat, Vienna   18:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
26:20
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6336
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:50

به: وین, Schwechat, Vienna   16:15
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
26:20
5,034,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6346
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   19:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
16:15
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
14:50
5,155,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1236
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:50

به: وین, Schwechat, Vienna   12:10
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
16:15
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
14:50
5,310,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1240
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:50

به: وین, Schwechat, Vienna   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
16:15
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
14:60
5,310,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6348
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:50

به: وین, Schwechat, Vienna   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEEWRATL
03:55
18:03
15:97
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
14:55
5,320,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS89
از: وین, Schwechat, Vienna   10:15

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS7773
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:31

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:03
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH6334
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:50

به: وین, Schwechat, Vienna   11:15
کلاس: Economy
هواپیما: 772
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEEWRATL
03:55
18:03
15:97
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Jul 11)
14:50
5,320,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS89
از: وین, Schwechat, Vienna   10:15

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS7773
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:31

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:03
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1234
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:50

به: وین, Schwechat, Vienna   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDATL
23:20
21:39 (Jul 03)
19:55
ATLMIADOHIKA
15:36
04:25 (Jul 11)
19:09
5,494,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5424
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:39
کلاس: Economy
هواپیما: M80
بازگشت Thursday, July 9, 2015
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:36

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: E75
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   20:01

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHDFWATL
23:20
21:39 (Jul 03)
19:99
ATLMIADOHIKA
15:36
04:25 (Jul 11)
19:09
5,711,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:20

به: دوحه, Doha Intl, Doha   23:55
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR733
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:10

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR5253
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:39
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, July 9, 2015
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:36

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: E75
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   20:01

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDATL
05:35
19:41
18:95
ATLMIADOHIKA
15:36
04:25 (Jul 11)
19:09
5,976,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5250
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:38

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:41
کلاس: Economy
هواپیما: E75
بازگشت Thursday, July 9, 2015
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:36

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: E75
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   20:01

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHMIAATL
05:35
21:55
19:70
ATLMIADOHIKA
15:36
04:25 (Jul 11)
19:09
5,976,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR777
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:40

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   17:00
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5267
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:55

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:55
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, July 9, 2015
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:36

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: E75
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   20:01

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
16:15
ATLIADFRAIKA
19:26
01:10 (Jul 11)
14:04
6,019,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH7509
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:26

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   21:15
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:00 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLIADFRAIKA
19:26
01:10 (Jul 11)
14:04
6,019,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH7509
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:26

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   21:15
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:00 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHDFWATL
05:35
21:39
19:99
ATLMIADOHIKA
15:36
04:25 (Jul 11)
19:09
6,193,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR733
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:10

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   15:40
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR5253
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:39
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, July 9, 2015
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:36

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: E75
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   20:01

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR484
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
OS
هواپیمایی اتریش
IKAVIEEWRATL
03:55
18:03
15:97
ATLORDVIEIKA
11:32
03:00 (Jul 11)
15:85
6,292,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS89
از: وین, Schwechat, Vienna   10:15

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   13:45
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS7773
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   15:31

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:03
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Thursday, July 9, 2015
هواپیمایی اتریش
OS7724
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   11:32

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:35
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:00

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 763
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
18:40
ATLORDFRAIKA
18:51
01:10 (Jul 11)
15:55
7,586,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
لوفت هانزا
LH6448
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH7447
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:51

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:59
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:55 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 346

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:05
16:15
ATLORDFRAIKA
18:51
01:10 (Jul 11)
15:55
7,586,000 تومان
رفت Thursday, July 2, 2015
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Thursday, July 9, 2015
لوفت هانزا
LH7447
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:51

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   19:59
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:35

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:55 (Jul 10)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Jul 11)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است