خلاصه پروازها
تعداد کل: 10
بدون توقف: 0
یک توقف: 4
دو توقف و بیشتر: 8
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Hartsfield Jackson Atlanta Intl ATL, آتلانتا، جورجیا, ایالات متحده آمریکا

رفت 1395/08/10 31 October 2016 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1395/08/17 07 November 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
22:40
16:50 (Nov 01)
25:40
ATLDOHIKA
20:05
03:29 (Nov 09)
22:54
2,666,000 تومان
رفت Monday, October 31, 2016
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:15 (Nov 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, November 7, 2016
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:05

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:40 (Nov 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:55

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:29
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEEWRATL
03:50
00:07 (Nov 01)
16:69
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Nov 09)
13:00
3,475,000 تومان
رفت Monday, October 31, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:50

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS87
از: وین, Schwechat, Vienna   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS7773
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   21:38

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   00:07 (Nov 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Monday, November 7, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Nov 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Nov 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIEEWRATL
03:50
00:07 (Nov 01)
16:69
ATLIADFRAIKA
14:30
00:40 (Nov 09)
13:36
3,491,000 تومان
رفت Monday, October 31, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:50

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS87
از: وین, Schwechat, Vienna   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS7773
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   21:38

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   00:07 (Nov 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Monday, November 7, 2016
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:30

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:21
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH419
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:20

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Nov 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Nov 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIEEWRATL
03:50
00:07 (Nov 01)
16:69
ATLIADFRAIKA
14:30
00:40 (Nov 09)
13:46
3,491,000 تومان
رفت Monday, October 31, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:50

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS87
از: وین, Schwechat, Vienna   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS7773
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   21:38

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   00:07 (Nov 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Monday, November 7, 2016
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:30

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:21
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9051
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:10 (Nov 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Nov 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIEEWRATL
03:50
00:07 (Nov 01)
16:69
ATLIADFRAIKA
14:30
00:40 (Nov 09)
13:46
3,491,000 تومان
رفت Monday, October 31, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:50

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی اتریش
OS87
از: وین, Schwechat, Vienna   10:45

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   15:45
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS7773
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   21:38

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   00:07 (Nov 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 739
بازگشت Monday, November 7, 2016
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:30

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:21
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50 (Nov 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Nov 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
17:25
16:00 (Nov 01)
16:05
ATLFRAIKA
16:55
00:40 (Nov 09)
13:00
3,605,000 تومان
رفت Monday, October 31, 2016
لوفت هانزا
LH6464
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6337
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, November 7, 2016
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:45 (Nov 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Nov 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
17:25
16:00 (Nov 01)
16:05
ATLIADFRAIKA
14:30
00:40 (Nov 09)
13:36
3,621,000 تومان
رفت Monday, October 31, 2016
لوفت هانزا
LH6464
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6337
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, November 7, 2016
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:30

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:21
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH419
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:20

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:55 (Nov 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Nov 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
17:25
16:00 (Nov 01)
16:05
ATLIADFRAIKA
14:30
00:40 (Nov 09)
13:46
3,621,000 تومان
رفت Monday, October 31, 2016
لوفت هانزا
LH6464
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6337
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, November 7, 2016
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:30

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:21
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9051
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:10 (Nov 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Nov 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
17:25
16:00 (Nov 01)
16:05
ATLIADFRAIKA
14:30
00:40 (Nov 09)
13:46
3,621,000 تومان
رفت Monday, October 31, 2016
لوفت هانزا
LH6464
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH6337
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   21:45
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, November 7, 2016
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:30

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:21
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50 (Nov 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:40 (Nov 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
BA
بریتیش ایرویز
IKALHRATL
09:05
19:55
15:60
ATLLHRIKA
20:55
06:45 (Nov 09)
12:95
4,587,000 تومان
رفت Monday, October 31, 2016
بریتیش ایرویز
BA152
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:05

به: لندن, Heathrow, London   11:55
کلاس: Economy
هواپیما: 777
بریتیش ایرویز
BA227
از: لندن, Heathrow, London   14:15

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:55
کلاس: Economy
هواپیما: 777
بازگشت Monday, November 7, 2016
بریتیش ایرویز
BA226
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:55

به: لندن, Heathrow, London   09:50 (Nov 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
بریتیش ایرویز
BA153
از: لندن, Heathrow, London   21:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:45 (Nov 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است