خلاصه پروازها
تعداد کل: 12
بدون توقف: 0
یک توقف: 7
دو توقف و بیشتر: 5
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکداماز Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Hartsfield Jackson Atlanta Intl ATL, آتلانتا، جورجیا, ایالات متحده آمریکا

رفت 1395/05/10 31 July 2016 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1395/05/17 07 August 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
23:30
16:55 (Aug 01)
17:00
ATLDOHIKA
19:25
22:25 (Aug 08)
15:80
4,819,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:05 (Aug 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   09:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   15:55 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
23:30
16:55 (Aug 01)
17:00
ATLDOHIKA
19:25
04:25 (Aug 09)
15:80
4,819,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:05 (Aug 01)
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   09:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   15:55 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
12:35
16:55 (Aug 01)
17:00
ATLDOHIKA
19:25
04:25 (Aug 09)
15:80
4,832,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   09:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   15:55 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
12:35
16:55 (Aug 01)
17:00
ATLDOHIKA
19:25
22:25 (Aug 08)
15:80
4,832,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   09:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   15:55 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:25
16:15
ATLORDVIEIKA
13:40
16:35 (Aug 08)
16:50
5,199,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اتریش
OS7724
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:40

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:48
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:30

به: وین, Schwechat, Vienna   08:35 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 772
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 319

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:25
16:15
ATLORDFRAIKA
18:45
01:10 (Aug 09)
14:92
5,213,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Sunday, August 7, 2016
لوفت هانزا
LH7447
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:07
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH433
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   22:30

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:45 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
05:35
16:55
17:00
ATLDOHIKA
19:25
22:25 (Aug 08)
15:80
5,405,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   09:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   15:55 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:25
16:15
ATLEWRVIEIKA
11:25
16:35 (Aug 08)
14:80
6,146,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   11:25

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   13:50
کلاس: Economy
هواپیما: ERJ
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 319

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:25
16:15
ATLJFKVIEIKA
11:25
16:35 (Aug 08)
14:85
6,146,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:25
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   11:25

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   13:50
کلاس: Economy
هواپیما: ERJ
هواپیمایی اتریش
OS88
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   17:40

به: وین, Schwechat, Vienna   08:20 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 319
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
07:30
19:05
15:25
ATLISTIKA
22:45
01:30 (Aug 09)
13:65
6,386,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   07:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
05:10
19:05
15:30
ATLISTIKA
22:45
01:30 (Aug 09)
13:65
6,386,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Sunday, August 7, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:30 (Aug 09)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
EY
اتحاد ایرویز
IKAAUHORDATL
21:50
14:50 (Aug 01)
18:75
ATLORDAUHIKA
07:39
18:05 (Aug 08)
18:10
6,495,000 تومان
رفت Sunday, July 31, 2016
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:50

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:40
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:50
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3224
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   11:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:50
کلاس: Economy
هواپیما: E75
بازگشت Sunday, August 7, 2016
اتحاد ایرویز
EY3072
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   07:39

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   08:44
کلاس: Economy
هواپیما: 319
اتحاد ایرویز
EY150
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:55

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   11:40 (Aug 08)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY349
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   15:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است